[mythtv] [mythtv-commits] mythtv commit: r22845 - in trunk/mythtv by danielk

f-myth-users at media.mit.edu f-myth-users at media.mit.edu
Thu Nov 19 05:07:58 UTC 2009


    > Date: Mon, 16 Nov 2009 02:52:55 +0000 (UTC)
    > From: mythtv at cvs.mythtv.org

    > Removes PVR-350 output support.

Why?


More information about the mythtv-dev mailing list