[mythtv-commits] Ticket #1896: Updated Norwegian Bokmål translation

MythTV mythtv at cvs.mythtv.org
Thu Jun 15 02:52:02 UTC 2006


#1896: Updated Norwegian Bokmål translation
-------------------------------------+--------------------------------------
 Reporter: alex at thehandofagony.com |    Owner: oscar
   Type: patch          |    Status: new 
 Priority: minor          |  Milestone: 0.20 
Component: mythtv          |   Version:    
 Severity: medium          |  Resolution:    
-------------------------------------+--------------------------------------
Changes (by oscar):

 * milestone: 0.19.1 => 0.20

-- 
Ticket URL: <http://svn.mythtv.org/trac/ticket/1896>
MythTV <http://www.mythtv.org/>
MythTV


More information about the mythtv-commits mailing list