[mythtv-commits] Ticket #1896: Updated Norwegian Bokmål translation

MythTV mythtv at cvs.mythtv.org
Thu Jun 15 02:51:54 UTC 2006


#1896: Updated Norwegian Bokmål translation
-------------------------------------+--------------------------------------
 Reporter: alex at thehandofagony.com |    Owner: oscar 
   Type: patch          |    Status: new  
 Priority: minor          |  Milestone: 0.19.1
Component: mythtv          |   Version:    
 Severity: medium          |  Resolution:    
-------------------------------------+--------------------------------------
Changes (by oscar):

 * owner: ijr => oscar

-- 
Ticket URL: <http://svn.mythtv.org/trac/ticket/1896>
MythTV <http://www.mythtv.org/>
MythTV


More information about the mythtv-commits mailing list