[mythtv-firehose] mythtv/master commit: 3b4e212eb by Nicolas Riendeau (nriendeau)

MythTV noreply at mythtv.org
Sun Sep 11 17:04:02 UTC 2011


   Author: Nicolas Riendeau <nriendeau at mythtv.org>
 Change Date: 2011-09-11T10:03:10-07:00
  Push Date: 2011/09/11 10:03:55 -0700
 Repository: mythtv
   Branch: master
New Revision: 3b4e212eb91b04131030dfd0740c2a9903368708
  Changeset: https://github.com/MythTV/mythtv/commit/3b4e212eb

Log:

Regenrate some translation qms.

Modified:

  mythplugins/mythweather/i18n/mythweather_nl.qm
  mythtv/i18n/mythfrontend_es.qmMore information about the mythtv-firehose mailing list