[mythtv-commits] [MythTV/mythtv] c64556: Move std::chrono::millisecond registration to Myth...

David Hampton noreply at github.com
Sat Feb 13 17:44:42 UTC 2021


 Branch: refs/heads/master
 Home:  https://github.com/MythTV/mythtv
 Commit: c64556b92436ff3e349db5b1b11cf56f31899585
   https://github.com/MythTV/mythtv/commit/c64556b92436ff3e349db5b1b11cf56f31899585
 Author: David Hampton <mythtv at love2code.net>
 Date:  2021-02-13 (Sat, 13 Feb 2021)

 Changed paths:
  M mythtv/libs/libmyth/mythcontext.cpp
  M mythtv/libs/libmythtv/recorders/satiprtsp.cpp

 Log Message:
 -----------
 Move std::chrono::millisecond registration to Mythcontext::Init.

Also register other common std::chrono types.
More information about the mythtv-commits mailing list