[mythtv-firehose] mythtv/rtp commit: eb339d7ce by Daniel Kristjansson (daniel-kristjansson)

MythTV noreply at mythtv.org
Tue Mar 13 14:28:54 UTC 2012


   Author: Daniel Kristjansson <danielk at cuymedia.net>
 Change Date: 2012-03-13T07:19:26-07:00
  Push Date: 2012/03/13 07:19:33 -0700
 Repository: mythtv
   Branch: rtp
New Revision: eb339d7ce484f288007737782bf43ad215ffcd00
  Changeset: https://github.com/MythTV/mythtv/commit/eb339d7ce

Log:

Merge branch 'master' into rtp

Conflicts:
	mythtv/libs/libmythtv/iptv/iptvfeederrtp.cpp

Modified:

  mythplugins/mytharchive/i18n/mytharchive_de.qm
  mythplugins/mytharchive/i18n/mytharchive_de.ts
  mythplugins/mytharchive/i18n/mytharchive_el.qm
  mythplugins/mytharchive/i18n/mytharchive_el.ts
  mythplugins/mythbrowser/i18n/mythbrowser_de.qm
  mythplugins/mythbrowser/i18n/mythbrowser_de.ts
  mythplugins/mythbrowser/i18n/mythbrowser_el.qm
  mythplugins/mythbrowser/i18n/mythbrowser_el.ts
  mythplugins/mythbrowser/i18n/mythbrowser_ru.qm
  mythplugins/mythbrowser/i18n/mythbrowser_ru.ts
  mythplugins/mythgallery/i18n/mythgallery_de.ts
  mythplugins/mythgallery/i18n/mythgallery_el.qm
  mythplugins/mythgallery/i18n/mythgallery_el.ts
  mythplugins/mythgallery/i18n/mythgallery_ru.qm
  mythplugins/mythgallery/i18n/mythgallery_ru.ts
  mythplugins/mythgame/i18n/mythgame_de.qm
  mythplugins/mythgame/i18n/mythgame_de.ts
  mythplugins/mythgame/i18n/mythgame_el.qm
  mythplugins/mythgame/i18n/mythgame_el.ts
  mythplugins/mythgame/i18n/mythgame_ru.qm
  mythplugins/mythgame/i18n/mythgame_ru.ts
  mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_de.qm
  mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_de.ts
  mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_el.qm
  mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_el.ts
  mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_ru.qm
  mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_ru.ts
  mythplugins/mythmusic/theme/default/music-base.xml
  mythplugins/mythnetvision/i18n/mythnetvision_de.ts
  mythplugins/mythnews/i18n/mythnews_de.ts
  mythplugins/mythnews/i18n/mythnews_el.ts
  mythplugins/mythnews/i18n/mythnews_ru.ts
  mythplugins/mythweather/i18n/mythweather_de.ts
  mythplugins/mythweather/i18n/mythweather_el.qm
  mythplugins/mythweather/i18n/mythweather_el.ts
  mythplugins/mythzoneminder/i18n/mythzoneminder_de.qm
  mythplugins/mythzoneminder/i18n/mythzoneminder_de.ts
  mythplugins/mythzoneminder/i18n/mythzoneminder_el.qm
  mythplugins/mythzoneminder/i18n/mythzoneminder_el.ts
  mythplugins/mythzoneminder/i18n/mythzoneminder_ru.qm
  mythplugins/mythzoneminder/i18n/mythzoneminder_ru.ts
  mythplugins/mythzoneminder/mythzoneminder/zmevents.cpp
  mythplugins/mythzoneminder/mythzoneminder/zmplayer.cpp
  mythtv/bindings/python/setup.py
  mythtv/html/xslt/class.xslt
  mythtv/html/xslt/service.xslt
  mythtv/i18n/mythfrontend_de.qm
  mythtv/i18n/mythfrontend_de.ts
  mythtv/i18n/mythfrontend_el.qm
  mythtv/i18n/mythfrontend_el.ts
  mythtv/i18n/mythfrontend_ru.qm
  mythtv/i18n/mythfrontend_ru.ts
  mythtv/libs/libmyth/audio/audiooutputsettings.cpp
  mythtv/libs/libmythbase/logging.cpp
  mythtv/libs/libmythbase/mythcommandlineparser.cpp
  mythtv/libs/libmythbase/mythdownloadmanager.cpp
  mythtv/libs/libmythbase/mythdownloadmanager.h
  mythtv/libs/libmythtv/dbcheck.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/dtvrecorder.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/eithelper.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/hdhrstreamhandler.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/nuppeldecoder.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/previewgenerator.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/previewgeneratorqueue.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/recorderbase.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/recorderbase.h
  mythtv/libs/libmythtv/subtitlescreen.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/subtitlescreen.h
  mythtv/libs/libmythtv/videodbcheck.cpp
  mythtv/libs/libmythui/mythdialogbox.cpp
  mythtv/libs/libmythui/mythuibuttonlist.cpp
  mythtv/libs/libmythui/mythuiwebbrowser.cpp
  mythtv/libs/libmythui/mythuiwebbrowser.h
  mythtv/libs/libmythupnp/xsd.cpp
  mythtv/programs/mythfilldatabase/commandlineparser.cpp
  mythtv/programs/mythfilldatabase/main.cpp
  mythtv/programs/mythfrontend/themechooser.cpp
  mythtv/programs/mythfrontend/videodlg.cpp
  mythtv/programs/mythfrontend/videolist.cpp
  mythtv/programs/mythtranscode/commandlineparser.cpp
  mythtv/programs/mythtranscode/main.cppMore information about the mythtv-firehose mailing list