[mythtv-firehose] mythtv/gpu-commflag commit: f6908169c by Gavin Hurlbut (Beirdo)

MythTV noreply at mythtv.org
Fri Feb 17 02:16:45 UTC 2012


   Author: Gavin Hurlbut <ghurlbut at mythtv.org>
 Change Date: 2012-02-16T18:16:07-08:00
  Push Date: 2012/02/16 18:16:26 -0800
 Repository: mythtv
   Branch: gpu-commflag
New Revision: f6908169c5fc5bc94b56ef6de000582f441500d5
  Changeset: https://github.com/MythTV/mythtv/commit/f6908169c

Log:

Merge branch 'master' into gpu-commflag

Added:

  README.rst
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/cddb.cpp
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/cddb.h
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/generalsettings.cpp
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/generalsettings.h
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/importsettings.cpp
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/importsettings.h
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/musicutils.cpp
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/musicutils.h
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/playersettings.cpp
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/playersettings.h
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/playlisteditorview.cpp
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/playlisteditorview.h
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/playlistview.cpp
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/playlistview.h
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/ratingsettings.cpp
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/ratingsettings.h
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/searchview.cpp
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/searchview.h
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/visualizationsettings.cpp
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/visualizationsettings.h
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/visualizerview.cpp
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/visualizerview.h
  mythplugins/mythmusic/theme/default-wide/music-base.xml
  mythplugins/mythmusic/theme/default-wide/musicsettings-ui.xml
  mythplugins/mythmusic/theme/default/images/mm_alltracks.png
  mythplugins/mythmusic/theme/default/images/mm_ascending.png
  mythplugins/mythmusic/theme/default/images/mm_descending.png
  mythplugins/mythmusic/theme/default/images/mm_icecast.png
  mythplugins/mythmusic/theme/default/images/mm_pauseicon.png
  mythplugins/mythmusic/theme/default/images/mm_playicon.png
  mythplugins/mythmusic/theme/default/images/mm_playing_1.png
  mythplugins/mythmusic/theme/default/images/mm_playing_2.png
  mythplugins/mythmusic/theme/default/images/mm_playing_3.png
  mythplugins/mythmusic/theme/default/images/mm_playing_4.png
  mythplugins/mythmusic/theme/default/images/mm_playing_5.png
  mythplugins/mythmusic/theme/default/images/mm_playing_6.png
  mythplugins/mythmusic/theme/default/images/mm_playing_7.png
  mythplugins/mythmusic/theme/default/images/mm_playing_8.png
  mythplugins/mythmusic/theme/default/images/mm_stopicon.png
  mythplugins/mythmusic/theme/default/images/mm_updown.png
  mythplugins/mythmusic/theme/default/music-base.xml
  mythplugins/mythmusic/theme/default/musicsettings-ui.xml
  mythplugins/mythweather/theme/default/icons/cloudy.png
  mythplugins/mythweather/theme/default/icons/fair.png
  mythplugins/mythweather/theme/default/icons/flurries.png
  mythplugins/mythweather/theme/default/icons/fog.png
  mythplugins/mythweather/theme/default/icons/lshowers.png
  mythplugins/mythweather/theme/default/icons/mcloudy.png
  mythplugins/mythweather/theme/default/icons/pcloudy.png
  mythplugins/mythweather/theme/default/icons/rainsnow.png
  mythplugins/mythweather/theme/default/icons/showers.png
  mythplugins/mythweather/theme/default/icons/snowshow.png
  mythplugins/mythweather/theme/default/icons/sunny.png
  mythplugins/mythweather/theme/default/icons/thunshowers.png
  mythplugins/mythweather/theme/default/icons/unknown.png
  mythtv/bindings/python/MythTV/tmdb3/cache.py
  mythtv/bindings/python/MythTV/tmdb3/request.py
  mythtv/bindings/python/MythTV/tmdb3/tmdb3.py
  mythtv/bindings/python/MythTV/tmdb3/tmdb_api.py
  mythtv/bindings/python/MythTV/tmdb3/tmdb_exceptions.py
  mythtv/bindings/python/MythTV/tmdb3/util.py
  mythtv/html/3rdParty/jwplayer.qsp
  mythtv/html/css/ui.multiselect.css
  mythtv/html/js/ui-multiselect-en.js
  mythtv/html/js/ui.multiselect.js
  mythtv/html/misc/js/viewlogs.js
  mythtv/html/misc/viewlogs.html
  mythtv/libs/libmythbase/bonjourregister.cpp
  mythtv/libs/libmythbase/bonjourregister.h
  mythtv/libs/libmythbase/serverpool.cpp
  mythtv/libs/libmythbase/serverpool.h
  mythtv/libs/libmythprotoserver/requesthandler/messagehandler.cpp
  mythtv/libs/libmythprotoserver/requesthandler/messagehandler.h
  mythtv/libs/libmythservicecontracts/datacontracts/labelValue.h
  mythtv/libs/libmythservicecontracts/datacontracts/logMessage.h
  mythtv/libs/libmythservicecontracts/datacontracts/logMessageList.h
  mythtv/libs/libmythtv/mythairplayserver.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/mythairplayserver.h
  mythtv/libs/libmythtv/mythraopconnection.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/mythraopconnection.h
  mythtv/libs/libmythtv/mythraopdevice.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/mythraopdevice.h
  mythtv/libs/libmythtv/videoout_nullvaapi.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/videoout_nullvaapi.h
  mythtv/libs/libmythtv/visualisations/goom/drawmethods.h
  mythtv/libs/libmythtv/visualisations/goom/filters.c
  mythtv/libs/libmythtv/visualisations/goom/filters.h
  mythtv/libs/libmythtv/visualisations/goom/goom_core.c
  mythtv/libs/libmythtv/visualisations/goom/goom_core.h
  mythtv/libs/libmythtv/visualisations/goom/goom_tools.h
  mythtv/libs/libmythtv/visualisations/goom/goomconfig.h
  mythtv/libs/libmythtv/visualisations/goom/graphic.c
  mythtv/libs/libmythtv/visualisations/goom/graphic.h
  mythtv/libs/libmythtv/visualisations/goom/ifs.c
  mythtv/libs/libmythtv/visualisations/goom/ifs.h
  mythtv/libs/libmythtv/visualisations/goom/ifs_display.c
  mythtv/libs/libmythtv/visualisations/goom/lines.c
  mythtv/libs/libmythtv/visualisations/goom/lines.h
  mythtv/libs/libmythtv/visualisations/goom/mathtools.h
  mythtv/libs/libmythtv/visualisations/goom/mmx.h
  mythtv/libs/libmythtv/visualisations/goom/surf3d.c
  mythtv/libs/libmythtv/visualisations/goom/surf3d.h
  mythtv/libs/libmythtv/visualisations/goom/surface.c
  mythtv/libs/libmythtv/visualisations/goom/surface.h
  mythtv/libs/libmythtv/visualisations/goom/tentacle3d.c
  mythtv/libs/libmythtv/visualisations/goom/tentacle3d.h
  mythtv/libs/libmythtv/visualisations/goom/v3d.h
  mythtv/libs/libmythtv/visualisations/goom/zoom_filter_mmx.c
  mythtv/libs/libmythtv/visualisations/goom/zoom_filter_xmmx.c
  mythtv/libs/libmythtv/visualisations/videovisualgoom.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/visualisations/videovisualgoom.h
  mythtv/libs/libmythui/mythuianimation.cpp
  mythtv/libs/libmythui/mythuianimation.h
  mythtv/libs/libmythui/mythuiscrollbar.cpp
  mythtv/libs/libmythui/mythuiscrollbar.h
  mythtv/libs/libmythupnp/serializers/xmlplistSerializer.cpp
  mythtv/libs/libmythupnp/serializers/xmlplistSerializer.h
  mythtv/programs/mythfrontend/idlescreen.cpp
  mythtv/programs/mythfrontend/idlescreen.h

Removed:

  README
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/cddecoder-darwin.cpp
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/cddecoder-windows.cpp
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/databasebox.cpp
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/databasebox.h
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/globalsettings.cpp
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/globalsettings.h
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/libvisualplugin.cpp
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/libvisualplugin.h
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/mythlistbox-qt3.cpp
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/mythlistbox-qt3.h
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/mythlistview-qt3.cpp
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/mythlistview-qt3.h
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/playbackbox.cpp
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/playbackbox.h
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/search.cpp
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/search.h
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/treebuilders.cpp
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/treebuilders.h
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/treecheckitem.cpp
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/treecheckitem.h
  mythplugins/mythweather/theme/default/images/cloudy.png
  mythplugins/mythweather/theme/default/images/fair.png
  mythplugins/mythweather/theme/default/images/flurries.png
  mythplugins/mythweather/theme/default/images/fog.png
  mythplugins/mythweather/theme/default/images/lshowers.png
  mythplugins/mythweather/theme/default/images/mcloudy.png
  mythplugins/mythweather/theme/default/images/pcloudy.png
  mythplugins/mythweather/theme/default/images/rainsnow.png
  mythplugins/mythweather/theme/default/images/showers.png
  mythplugins/mythweather/theme/default/images/snowshow.png
  mythplugins/mythweather/theme/default/images/sunny.png
  mythplugins/mythweather/theme/default/images/thunshowers.png
  mythplugins/mythweather/theme/default/images/unknown.png
  mythtv/libs/libmyth/generictree.cpp
  mythtv/libs/libmyth/generictree.h
  mythtv/libs/libmyth/managedlist.cpp
  mythtv/libs/libmyth/managedlist.h
  mythtv/libs/libmyth/uilistbtntype.cpp
  mythtv/libs/libmyth/uilistbtntype.h

Modified:

  .gitignore
  mythplugins/configure
  mythplugins/mytharchive/i18n/mytharchive_es_es.qm
  mythplugins/mytharchive/i18n/mytharchive_es_es.ts
  mythplugins/mytharchive/i18n/mytharchive_ru.qm
  mythplugins/mytharchive/i18n/mytharchive_ru.ts
  mythplugins/mytharchive/mytharchive/archivesettings.cpp
  mythplugins/mytharchive/mytharchive/archiveutil.cpp
  mythplugins/mytharchive/mytharchive/archiveutil.h
  mythplugins/mytharchive/mytharchive/exportnative.cpp
  mythplugins/mytharchive/mytharchive/fileselector.cpp
  mythplugins/mytharchive/mytharchive/fileselector.h
  mythplugins/mytharchive/mytharchive/importnative.cpp
  mythplugins/mytharchive/mytharchive/importnative.h
  mythplugins/mytharchive/mytharchive/main.cpp
  mythplugins/mytharchive/mytharchive/mythburn.cpp
  mythplugins/mytharchive/mytharchive/recordingselector.cpp
  mythplugins/mytharchive/mytharchive/selectdestination.cpp
  mythplugins/mytharchive/mytharchive/videoselector.cpp
  mythplugins/mytharchive/mytharchive/videoselector.h
  mythplugins/mytharchive/mytharchivehelper/main.cpp
  mythplugins/mytharchive/mythburn/scripts/mythburn.py
  mythplugins/mytharchive/theme/default/mythburn-ui.xml
  mythplugins/mythbrowser/i18n/mythbrowser_es_es.ts
  mythplugins/mythbrowser/i18n/mythbrowser_ru.ts
  mythplugins/mythbrowser/mythbrowser/main.cpp
  mythplugins/mythbrowser/theme/default-wide/browser-ui.xml
  mythplugins/mythgallery/dcrawplugin/dcrawformats.cpp
  mythplugins/mythgallery/dcrawplugin/dcrawhandler.cpp
  mythplugins/mythgallery/dcrawplugin/dcrawhandler.h
  mythplugins/mythgallery/dcrawplugin/dcrawplugin.h
  mythplugins/mythgallery/dcrawplugin/dcrawplugin.pro
  mythplugins/mythgallery/i18n/mythgallery_es_es.qm
  mythplugins/mythgallery/i18n/mythgallery_es_es.ts
  mythplugins/mythgallery/i18n/mythgallery_ru.qm
  mythplugins/mythgallery/i18n/mythgallery_ru.ts
  mythplugins/mythgallery/mythgallery/gallerysettings.cpp
  mythplugins/mythgallery/mythgallery/galleryutil.cpp
  mythplugins/mythgallery/mythgallery/galleryutil.h
  mythplugins/mythgallery/mythgallery/glsingleview.cpp
  mythplugins/mythgallery/mythgallery/iconview.cpp
  mythplugins/mythgallery/mythgallery/singleview.cpp
  mythplugins/mythgallery/mythgallery/thumbgenerator.cpp
  mythplugins/mythgallery/mythgallery/thumbgenerator.h
  mythplugins/mythgame/i18n/mythgame_ru.ts
  mythplugins/mythmusic/README
  mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_el.qm
  mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_el.ts
  mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_es_es.qm
  mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_es_es.ts
  mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_ru.qm
  mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_ru.ts
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/avfdecoder.cpp
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/avfdecoder.h
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/bumpscope.cpp
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/bumpscope.h
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/cddecoder.cpp
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/cddecoder.h
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/cdrip.cpp
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/cdrip.h
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/decoder.cpp
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/decoderhandler.cpp
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/decoderhandler.h
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/editmetadata.cpp
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/editmetadata.h
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/filescanner.cpp
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/goom/filters.c
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/goom/mythgoom.cpp
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/goom/mythgoom.h
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/importmusic.cpp
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/inlines.h
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/main.cpp
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/mainvisual.cpp
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/mainvisual.h
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/metadata.cpp
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/metadata.h
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/metaio.cpp
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/metaioavfcomment.cpp
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/metaioflacvorbis.cpp
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/metaioid3.cpp
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/metaiooggvorbis.cpp
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/metaiotaglib.cpp
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/metaiowavpack.cpp
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/miniplayer.h
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/musiccommon.cpp
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/musiccommon.h
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/musicplayer.cpp
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/musicplayer.h
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/mythmusic.pro
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/playlist.cpp
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/playlist.h
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/playlistcontainer.cpp
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/playlistcontainer.h
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/pls.cpp
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/pls.h
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/shoutcast.cpp
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/smartplaylist.cpp
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/smartplaylist.h
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/synaesthesia.cpp
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/synaesthesia.h
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/visualize.cpp
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/visualize.h
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/vorbisencoder.cpp
  mythplugins/mythmusic/theme/default-wide/music-ui.xml
  mythplugins/mythmusic/theme/default/music-ui.xml
  mythplugins/mythmusic/theme/menus/music_settings.xml
  mythplugins/mythmusic/theme/menus/musicmenu.xml
  mythplugins/mythmusic/theme/theme.pro
  mythplugins/mythnetvision/i18n/mythnetvision_es_es.ts
  mythplugins/mythnetvision/i18n/mythnetvision_ru.qm
  mythplugins/mythnetvision/i18n/mythnetvision_ru.ts
  mythplugins/mythnetvision/mythnetvision/netsearch.cpp
  mythplugins/mythnews/i18n/mythnews_es_es.qm
  mythplugins/mythnews/i18n/mythnews_es_es.ts
  mythplugins/mythnews/i18n/mythnews_ru.ts
  mythplugins/mythnews/mythnews/mythnews.cpp
  mythplugins/mythnews/mythnews/mythnews.h
  mythplugins/mythweather/i18n/mythweather_ru.ts
  mythplugins/mythweather/mythweather/main.cpp
  mythplugins/mythweather/mythweather/scripts/no_yrno/yrnoxml.pl
  mythplugins/mythweather/theme/theme.pro
  mythplugins/mythzoneminder/i18n/mythzoneminder_el.qm
  mythplugins/mythzoneminder/i18n/mythzoneminder_el.ts
  mythplugins/mythzoneminder/mythzmserver/zmserver.cpp
  mythplugins/mythzoneminder/mythzmserver/zmserver.h
  mythplugins/mythzoneminder/mythzoneminder/zmliveplayer.cpp
  mythplugins/mythzoneminder/mythzoneminder/zmplayer.cpp
  mythplugins/settings.pro
  mythtv/bindings/perl/IO/Socket/INET/MythTV.pm
  mythtv/bindings/perl/MythTV.pm
  mythtv/bindings/perl/MythTV/Program.pm
  mythtv/bindings/php/MythBackend.php
  mythtv/bindings/python/.gitignore
  mythtv/bindings/python/MythTV/dataheap.py
  mythtv/bindings/python/MythTV/methodheap.py
  mythtv/bindings/python/MythTV/mythproto.py
  mythtv/bindings/python/MythTV/static.py
  mythtv/bindings/python/MythTV/system.py
  mythtv/bindings/python/MythTV/utility.py
  mythtv/configure
  mythtv/contrib/user_jobs/mythlink.pl
  mythtv/docs/doxygen-create-developer-docs.cfg
  mythtv/external/FFmpeg/libavcodec/mpeg12.c
  mythtv/filters/adjust/filter_adjust.c
  mythtv/filters/crop/filter_crop.c
  mythtv/filters/denoise3d/filter_denoise3d.c
  mythtv/filters/filter-common.pro
  mythtv/filters/filters.pro
  mythtv/filters/quickdnr/filter_quickdnr.c
  mythtv/html/index.html
  mythtv/html/js/util.qjs
  mythtv/html/menu.qsp
  mythtv/html/misc/message.html
  mythtv/html/setup/wizard-network.qsp
  mythtv/i18n/mythfrontend_el.qm
  mythtv/i18n/mythfrontend_el.ts
  mythtv/i18n/mythfrontend_es_es.qm
  mythtv/i18n/mythfrontend_es_es.ts
  mythtv/i18n/mythfrontend_ru.qm
  mythtv/i18n/mythfrontend_ru.ts
  mythtv/libs/libmyth/audio/audiooutputalsa.cpp
  mythtv/libs/libmyth/audio/audiooutputbase.cpp
  mythtv/libs/libmyth/audio/audiooutputbase.h
  mythtv/libs/libmyth/audio/audiooutputdigitalencoder.cpp
  mythtv/libs/libmyth/audio/audiooutputpulse.cpp
  mythtv/libs/libmyth/audio/audiooutputwin.cpp
  mythtv/libs/libmyth/langsettings.cpp
  mythtv/libs/libmyth/libmyth.pro
  mythtv/libs/libmyth/mythcontext.cpp
  mythtv/libs/libmyth/mythdialogs.cpp
  mythtv/libs/libmyth/mythdialogs.h
  mythtv/libs/libmyth/mythmediamonitor.cpp
  mythtv/libs/libmyth/mythrssmanager.h
  mythtv/libs/libmyth/mythwidgets.cpp
  mythtv/libs/libmyth/mythwidgets.h
  mythtv/libs/libmyth/mythwizard.cpp
  mythtv/libs/libmyth/netutils.cpp
  mythtv/libs/libmyth/netutils.h
  mythtv/libs/libmyth/programinfo.cpp
  mythtv/libs/libmyth/programinfo.h
  mythtv/libs/libmyth/programtypes.cpp
  mythtv/libs/libmyth/programtypes.h
  mythtv/libs/libmyth/recordingtypes.cpp
  mythtv/libs/libmyth/recordingtypes.h
  mythtv/libs/libmyth/remoteutil.cpp
  mythtv/libs/libmyth/remoteutil.h
  mythtv/libs/libmyth/rssparse.cpp
  mythtv/libs/libmyth/rssparse.h
  mythtv/libs/libmyth/storagegroupeditor.cpp
  mythtv/libs/libmyth/uitypes.cpp
  mythtv/libs/libmyth/uitypes.h
  mythtv/libs/libmyth/virtualkeyboard_qt.h
  mythtv/libs/libmyth/xmlparse.cpp
  mythtv/libs/libmyth/xmlparse.h
  mythtv/libs/libmythbase/compat.h
  mythtv/libs/libmythbase/dbutil.cpp
  mythtv/libs/libmythbase/filesysteminfo.cpp
  mythtv/libs/libmythbase/filesysteminfo.h
  mythtv/libs/libmythbase/httpcomms.cpp
  mythtv/libs/libmythbase/iso3166.cpp
  mythtv/libs/libmythbase/iso3166.h
  mythtv/libs/libmythbase/iso639.cpp
  mythtv/libs/libmythbase/iso639.h
  mythtv/libs/libmythbase/lcddevice.cpp
  mythtv/libs/libmythbase/lcddevice.h
  mythtv/libs/libmythbase/libmythbase.pro
  mythtv/libs/libmythbase/logging.cpp
  mythtv/libs/libmythbase/logging.h
  mythtv/libs/libmythbase/mcodecs.h
  mythtv/libs/libmythbase/msocketdevice.cpp
  mythtv/libs/libmythbase/msocketdevice_unix.cpp
  mythtv/libs/libmythbase/msocketdevice_win.cpp
  mythtv/libs/libmythbase/mthread.h
  mythtv/libs/libmythbase/mthreadpool.cpp
  mythtv/libs/libmythbase/mythcommandlineparser.cpp
  mythtv/libs/libmythbase/mythcommandlineparser.h
  mythtv/libs/libmythbase/mythcorecontext.cpp
  mythtv/libs/libmythbase/mythcorecontext.h
  mythtv/libs/libmythbase/mythcoreutil.cpp
  mythtv/libs/libmythbase/mythcoreutil.h
  mythtv/libs/libmythbase/mythdbcon.cpp
  mythtv/libs/libmythbase/mythdbcon.h
  mythtv/libs/libmythbase/mythdownloadmanager.cpp
  mythtv/libs/libmythbase/mythdownloadmanager.h
  mythtv/libs/libmythbase/mythhdd.cpp
  mythtv/libs/libmythbase/mythmedia.cpp
  mythtv/libs/libmythbase/mythversion.h
  mythtv/libs/libmythbase/remotefile.cpp
  mythtv/libs/libmythbase/storagegroup.cpp
  mythtv/libs/libmythbase/storagegroup.h
  mythtv/libs/libmythbase/system-unix.cpp
  mythtv/libs/libmythbase/system-windows.cpp
  mythtv/libs/libmythbase/util.cpp
  mythtv/libs/libmythbase/util.h
  mythtv/libs/libmythbase/verbosedefs.h
  mythtv/libs/libmythlivemedia/BasicUsageEnvironment/BasicTaskScheduler.cpp
  mythtv/libs/libmythlivemedia/BasicUsageEnvironment/BasicUsageEnvironment.cpp
  mythtv/libs/libmythmetadata/dirscan.cpp
  mythtv/libs/libmythmetadata/metadatacommon.cpp
  mythtv/libs/libmythmetadata/metadatacommon.h
  mythtv/libs/libmythmetadata/metadatadownload.cpp
  mythtv/libs/libmythmetadata/metadatafactory.cpp
  mythtv/libs/libmythmetadata/metadatafactory.h
  mythtv/libs/libmythmetadata/metadataimagedownload.cpp
  mythtv/libs/libmythmetadata/parentalcontrols.h
  mythtv/libs/libmythmetadata/videometadata.cpp
  mythtv/libs/libmythmetadata/videometadata.h
  mythtv/libs/libmythmetadata/videometadatalistmanager.cpp
  mythtv/libs/libmythmetadata/videoscan.cpp
  mythtv/libs/libmythmetadata/videoscan.h
  mythtv/libs/libmythmetadata/videoutils.cpp
  mythtv/libs/libmythmetadata/videoutils.h
  mythtv/libs/libmythprotoserver/libmythprotoserver.pro
  mythtv/libs/libmythprotoserver/mythsocketmanager.cpp
  mythtv/libs/libmythprotoserver/mythsocketmanager.h
  mythtv/libs/libmythprotoserver/requesthandler/basehandler.h
  mythtv/libs/libmythprotoserver/requesthandler/fileserverhandler.cpp
  mythtv/libs/libmythprotoserver/requesthandler/outboundhandler.cpp
  mythtv/libs/libmythprotoserver/socketrequesthandler.h
  mythtv/libs/libmythservicecontracts/datacontracthelper.h
  mythtv/libs/libmythservicecontracts/datacontracts/artworkInfo.h
  mythtv/libs/libmythservicecontracts/datacontracts/artworkInfoList.h
  mythtv/libs/libmythservicecontracts/datacontracts/blurayInfo.h
  mythtv/libs/libmythservicecontracts/datacontracts/captureCard.h
  mythtv/libs/libmythservicecontracts/datacontracts/captureCardList.h
  mythtv/libs/libmythservicecontracts/datacontracts/connectionInfo.h
  mythtv/libs/libmythservicecontracts/datacontracts/databaseInfo.h
  mythtv/libs/libmythservicecontracts/datacontracts/encoder.h
  mythtv/libs/libmythservicecontracts/datacontracts/encoderList.h
  mythtv/libs/libmythservicecontracts/datacontracts/lineup.h
  mythtv/libs/libmythservicecontracts/datacontracts/programAndChannel.h
  mythtv/libs/libmythservicecontracts/datacontracts/programGuide.h
  mythtv/libs/libmythservicecontracts/datacontracts/programList.h
  mythtv/libs/libmythservicecontracts/datacontracts/recRule.h
  mythtv/libs/libmythservicecontracts/datacontracts/recording.h
  mythtv/libs/libmythservicecontracts/datacontracts/settingList.h
  mythtv/libs/libmythservicecontracts/datacontracts/timeZoneInfo.h
  mythtv/libs/libmythservicecontracts/datacontracts/versionInfo.h
  mythtv/libs/libmythservicecontracts/datacontracts/videoLookupInfo.h
  mythtv/libs/libmythservicecontracts/datacontracts/videoLookupInfoList.h
  mythtv/libs/libmythservicecontracts/datacontracts/videoMetadataInfo.h
  mythtv/libs/libmythservicecontracts/datacontracts/videoMetadataInfoList.h
  mythtv/libs/libmythservicecontracts/datacontracts/wolInfo.h
  mythtv/libs/libmythservicecontracts/libmythservicecontracts.pro
  mythtv/libs/libmythservicecontracts/service.cpp
  mythtv/libs/libmythservicecontracts/service.h
  mythtv/libs/libmythservicecontracts/services/captureServices.h
  mythtv/libs/libmythservicecontracts/services/channelServices.h
  mythtv/libs/libmythservicecontracts/services/contentServices.h
  mythtv/libs/libmythservicecontracts/services/dvrServices.h
  mythtv/libs/libmythservicecontracts/services/frontendServices.h
  mythtv/libs/libmythservicecontracts/services/guideServices.h
  mythtv/libs/libmythservicecontracts/services/mythServices.h
  mythtv/libs/libmythservicecontracts/services/videoServices.h
  mythtv/libs/libmythtv/DeviceReadBuffer.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/DeviceReadBuffer.h
  mythtv/libs/libmythtv/asisignalmonitor.h
  mythtv/libs/libmythtv/asistreamhandler.h
  mythtv/libs/libmythtv/avformatdecoder.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/avformatdecoder.h
  mythtv/libs/libmythtv/cardutil.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/cardutil.h
  mythtv/libs/libmythtv/cc608decoder.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/cc708decoder.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/cc708decoder.h
  mythtv/libs/libmythtv/cc708window.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/cc708window.h
  mythtv/libs/libmythtv/cetonrtsp.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/cetonsignalmonitor.h
  mythtv/libs/libmythtv/channelbase.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/channelbase.h
  mythtv/libs/libmythtv/commbreakmap.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/commbreakmap.h
  mythtv/libs/libmythtv/darwinavcinfo.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/darwinfirewiredevice.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/datadirect.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/datadirect.h
  mythtv/libs/libmythtv/dbchannelinfo.h
  mythtv/libs/libmythtv/dbcheck.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/decoderbase.h
  mythtv/libs/libmythtv/deletemap.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/deletemap.h
  mythtv/libs/libmythtv/dtvconfparserhelpers.h
  mythtv/libs/libmythtv/dtvmultiplex.h
  mythtv/libs/libmythtv/dtvrecorder.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/dtvrecorder.h
  mythtv/libs/libmythtv/dummychannel.h
  mythtv/libs/libmythtv/dummydecoder.h
  mythtv/libs/libmythtv/dvbchannel.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/dvbstreamhandler.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/dvbstreamhandler.h
  mythtv/libs/libmythtv/dvdringbuffer.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/dvdringbuffer.h
  mythtv/libs/libmythtv/eitfixup.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/eitfixup.h
  mythtv/libs/libmythtv/eithelper.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/eitscanner.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/filewriterbase.h
  mythtv/libs/libmythtv/frequencytables.h
  mythtv/libs/libmythtv/hdhrchannel.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/hdhrsignalmonitor.h
  mythtv/libs/libmythtv/hdhrstreamhandler.h
  mythtv/libs/libmythtv/httplivestream.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/httplivestream.h
  mythtv/libs/libmythtv/inputinfo.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/inputinfo.h
  mythtv/libs/libmythtv/jitterometer.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/jobqueue.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/libmythtv.pro
  mythtv/libs/libmythtv/linuxfirewiredevice.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/metadataimagehelper.h
  mythtv/libs/libmythtv/mpeg/H264Parser.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/mpeg/H264Parser.h
  mythtv/libs/libmythtv/mpeg/dvbdescriptors.h
  mythtv/libs/libmythtv/mpeg/mpegdescriptors.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/mpeg/mpegdescriptors.h
  mythtv/libs/libmythtv/mpeg/mpegstreamdata.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/mpeg/mpegstreamdata.h
  mythtv/libs/libmythtv/mpeg/sctedescriptors.h
  mythtv/libs/libmythtv/mythccextractorplayer.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/mythccextractorplayer.h
  mythtv/libs/libmythtv/mythiowrapper.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/mythplayer.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/mythplayer.h
  mythtv/libs/libmythtv/mythsystemevent.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/nuppeldecoder.h
  mythtv/libs/libmythtv/openglvideo.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/openglvideo.h
  mythtv/libs/libmythtv/osd.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/osd.h
  mythtv/libs/libmythtv/privatedecoder_vda.h
  mythtv/libs/libmythtv/programdata.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/recordinginfo.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/recordinginfo.h
  mythtv/libs/libmythtv/recordingprofile.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/recordingprofile.h
  mythtv/libs/libmythtv/recordingquality.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/recordingrule.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/recordingrule.h
  mythtv/libs/libmythtv/remoteencoder.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/remoteencoder.h
  mythtv/libs/libmythtv/streamingringbuffer.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/streamingringbuffer.h
  mythtv/libs/libmythtv/subtitlescreen.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/subtitlescreen.h
  mythtv/libs/libmythtv/teletextreader.h
  mythtv/libs/libmythtv/tv.h
  mythtv/libs/libmythtv/tv_actions.h
  mythtv/libs/libmythtv/tv_play.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/tv_play.h
  mythtv/libs/libmythtv/tv_rec.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/tv_rec.h
  mythtv/libs/libmythtv/tvremoteutil.h
  mythtv/libs/libmythtv/vaapicontext.h
  mythtv/libs/libmythtv/vbi608extractor.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/videocolourspace.h
  mythtv/libs/libmythtv/videodisplayprofile.h
  mythtv/libs/libmythtv/videoout_d3d.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/videoout_d3d.h
  mythtv/libs/libmythtv/videoout_null.h
  mythtv/libs/libmythtv/videoout_nullvdpau.h
  mythtv/libs/libmythtv/videoout_opengl.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/videoout_opengl.h
  mythtv/libs/libmythtv/videoout_openglvaapi.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/videoout_quartz.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/videoout_vdpau.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/videoout_vdpau.h
  mythtv/libs/libmythtv/videooutbase.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/videooutbase.h
  mythtv/libs/libmythtv/videoouttypes.h
  mythtv/libs/libmythtv/videooutwindow.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/videosource.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/videosource.h
  mythtv/libs/libmythtv/visualisations/videovisual.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/visualisations/videovisual.h
  mythtv/libs/libmythtv/visualisations/videovisualcircles.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/visualisations/videovisualcircles.h
  mythtv/libs/libmythtv/visualisations/videovisualdefs.h
  mythtv/libs/libmythtv/visualisations/videovisualspectrum.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/visualisations/videovisualspectrum.h
  mythtv/libs/libmythui/AppleRemote.cpp
  mythtv/libs/libmythui/AppleRemoteListener.cpp
  mythtv/libs/libmythui/libmythui.pro
  mythtv/libs/libmythui/lirc_client.c
  mythtv/libs/libmythui/mythdialogbox.cpp
  mythtv/libs/libmythui/mythdialogbox.h
  mythtv/libs/libmythui/mythfontproperties.cpp
  mythtv/libs/libmythui/mythgenerictree.cpp
  mythtv/libs/libmythui/mythgenerictree.h
  mythtv/libs/libmythui/mythimage.cpp
  mythtv/libs/libmythui/mythimage.h
  mythtv/libs/libmythui/mythmainwindow.cpp
  mythtv/libs/libmythui/mythmainwindow.h
  mythtv/libs/libmythui/mythpainter.cpp
  mythtv/libs/libmythui/mythpainter.h
  mythtv/libs/libmythui/mythpainter_ogl.cpp
  mythtv/libs/libmythui/mythpainter_ogl.h
  mythtv/libs/libmythui/mythpainter_vdpau.cpp
  mythtv/libs/libmythui/mythrect.cpp
  mythtv/libs/libmythui/mythrect.h
  mythtv/libs/libmythui/mythrender_opengl.cpp
  mythtv/libs/libmythui/mythrender_opengl.h
  mythtv/libs/libmythui/mythrender_opengl1.cpp
  mythtv/libs/libmythui/mythrender_opengl1.h
  mythtv/libs/libmythui/mythrender_opengl2.cpp
  mythtv/libs/libmythui/mythrender_opengl2.h
  mythtv/libs/libmythui/mythrender_vdpau.cpp
  mythtv/libs/libmythui/mythrender_vdpau.h
  mythtv/libs/libmythui/mythscreentype.cpp
  mythtv/libs/libmythui/myththemedmenu.cpp
  mythtv/libs/libmythui/myththemedmenu.h
  mythtv/libs/libmythui/mythudplistener.cpp
  mythtv/libs/libmythui/mythudplistener.h
  mythtv/libs/libmythui/mythuibuttonlist.cpp
  mythtv/libs/libmythui/mythuibuttonlist.h
  mythtv/libs/libmythui/mythuibuttontree.cpp
  mythtv/libs/libmythui/mythuibuttontree.h
  mythtv/libs/libmythui/mythuicheckbox.cpp
  mythtv/libs/libmythui/mythuifilebrowser.h
  mythtv/libs/libmythui/mythuihelper.cpp
  mythtv/libs/libmythui/mythuiimage.cpp
  mythtv/libs/libmythui/mythuiimage.h
  mythtv/libs/libmythui/mythuisimpletext.cpp
  mythtv/libs/libmythui/mythuistatetype.cpp
  mythtv/libs/libmythui/mythuistatetype.h
  mythtv/libs/libmythui/mythuitext.cpp
  mythtv/libs/libmythui/mythuitext.h
  mythtv/libs/libmythui/mythuitextedit.cpp
  mythtv/libs/libmythui/mythuitype.cpp
  mythtv/libs/libmythui/mythuitype.h
  mythtv/libs/libmythui/mythuivideo.cpp
  mythtv/libs/libmythui/mythuiwebbrowser.cpp
  mythtv/libs/libmythui/mythuiwebbrowser.h
  mythtv/libs/libmythui/screensaver-x11.cpp
  mythtv/libs/libmythui/util-nvctrl.cpp
  mythtv/libs/libmythui/util-nvctrl.h
  mythtv/libs/libmythui/xmlparsebase.cpp
  mythtv/libs/libmythui/xmlparsebase.h
  mythtv/libs/libmythupnp/bufferedsocketdevice.cpp
  mythtv/libs/libmythupnp/bufferedsocketdevice.h
  mythtv/libs/libmythupnp/configuration.cpp
  mythtv/libs/libmythupnp/configuration.h
  mythtv/libs/libmythupnp/eventing.cpp
  mythtv/libs/libmythupnp/eventing.h
  mythtv/libs/libmythupnp/htmlserver.cpp
  mythtv/libs/libmythupnp/htmlserver.h
  mythtv/libs/libmythupnp/httprequest.cpp
  mythtv/libs/libmythupnp/httprequest.h
  mythtv/libs/libmythupnp/httpserver.cpp
  mythtv/libs/libmythupnp/httpserver.h
  mythtv/libs/libmythupnp/libmythupnp.pro
  mythtv/libs/libmythupnp/mbroadcastsocketdevice.h
  mythtv/libs/libmythupnp/mmulticastsocketdevice.cpp
  mythtv/libs/libmythupnp/mmulticastsocketdevice.h
  mythtv/libs/libmythupnp/mythxmlclient.cpp
  mythtv/libs/libmythupnp/mythxmlclient.h
  mythtv/libs/libmythupnp/refcounted.h
  mythtv/libs/libmythupnp/serializers/jsonSerializer.cpp
  mythtv/libs/libmythupnp/serializers/jsonSerializer.h
  mythtv/libs/libmythupnp/serializers/serializer.cpp
  mythtv/libs/libmythupnp/serializers/serializer.h
  mythtv/libs/libmythupnp/serializers/soapSerializer.h
  mythtv/libs/libmythupnp/serializers/xmlSerializer.cpp
  mythtv/libs/libmythupnp/serializers/xmlSerializer.h
  mythtv/libs/libmythupnp/serverSideScripting.cpp
  mythtv/libs/libmythupnp/serverSideScripting.h
  mythtv/libs/libmythupnp/servicehost.cpp
  mythtv/libs/libmythupnp/servicehost.h
  mythtv/libs/libmythupnp/soapclient.cpp
  mythtv/libs/libmythupnp/soapclient.h
  mythtv/libs/libmythupnp/ssdp.cpp
  mythtv/libs/libmythupnp/ssdp.h
  mythtv/libs/libmythupnp/ssdpcache.cpp
  mythtv/libs/libmythupnp/ssdpcache.h
  mythtv/libs/libmythupnp/taskqueue.cpp
  mythtv/libs/libmythupnp/taskqueue.h
  mythtv/libs/libmythupnp/upnp.cpp
  mythtv/libs/libmythupnp/upnp.h
  mythtv/libs/libmythupnp/upnpcds.cpp
  mythtv/libs/libmythupnp/upnpcds.h
  mythtv/libs/libmythupnp/upnpcdsobjects.cpp
  mythtv/libs/libmythupnp/upnpcdsobjects.h
  mythtv/libs/libmythupnp/upnpcmgr.cpp
  mythtv/libs/libmythupnp/upnpcmgr.h
  mythtv/libs/libmythupnp/upnpdevice.cpp
  mythtv/libs/libmythupnp/upnpdevice.h
  mythtv/libs/libmythupnp/upnpserviceimpl.h
  mythtv/libs/libmythupnp/upnptaskcache.h
  mythtv/libs/libmythupnp/upnptaskevent.cpp
  mythtv/libs/libmythupnp/upnptaskevent.h
  mythtv/libs/libmythupnp/upnptasknotify.cpp
  mythtv/libs/libmythupnp/upnptasknotify.h
  mythtv/libs/libmythupnp/upnptasksearch.cpp
  mythtv/libs/libmythupnp/upnptasksearch.h
  mythtv/libs/libmythupnp/upnputil.cpp
  mythtv/libs/libmythupnp/upnputil.h
  mythtv/libs/libmythupnp/wsdl.cpp
  mythtv/libs/libmythupnp/wsdl.h
  mythtv/programs/mythbackend/autoexpire.cpp
  mythtv/programs/mythbackend/autoexpire.h
  mythtv/programs/mythbackend/config_backend_general.xml
  mythtv/programs/mythbackend/housekeeper.cpp
  mythtv/programs/mythbackend/httpconfig.cpp
  mythtv/programs/mythbackend/main_helpers.cpp
  mythtv/programs/mythbackend/mainserver.cpp
  mythtv/programs/mythbackend/mainserver.h
  mythtv/programs/mythbackend/mediaserver.cpp
  mythtv/programs/mythbackend/mediaserver.h
  mythtv/programs/mythbackend/mythbackend.pro
  mythtv/programs/mythbackend/playbacksock.cpp
  mythtv/programs/mythbackend/playbacksock.h
  mythtv/programs/mythbackend/scheduler.cpp
  mythtv/programs/mythbackend/scheduler.h
  mythtv/programs/mythbackend/server.cpp
  mythtv/programs/mythbackend/server.h
  mythtv/programs/mythbackend/serviceHosts/captureServiceHost.h
  mythtv/programs/mythbackend/serviceHosts/channelServiceHost.h
  mythtv/programs/mythbackend/serviceHosts/contentServiceHost.h
  mythtv/programs/mythbackend/serviceHosts/dvrServiceHost.h
  mythtv/programs/mythbackend/serviceHosts/guideServiceHost.h
  mythtv/programs/mythbackend/serviceHosts/mythServiceHost.h
  mythtv/programs/mythbackend/serviceHosts/videoServiceHost.h
  mythtv/programs/mythbackend/services/capture.cpp
  mythtv/programs/mythbackend/services/capture.h
  mythtv/programs/mythbackend/services/dvr.cpp
  mythtv/programs/mythbackend/services/dvr.h
  mythtv/programs/mythbackend/services/myth.cpp
  mythtv/programs/mythbackend/services/myth.h
  mythtv/programs/mythbackend/services/serviceUtil.cpp
  mythtv/programs/mythbackend/services/video.cpp
  mythtv/programs/mythcommflag/CommDetector2.cpp
  mythtv/programs/mythcommflag/PrePostRollFlagger.cpp
  mythtv/programs/mythcommflag/main.cpp
  mythtv/programs/mythfrontend/exitprompt.cpp
  mythtv/programs/mythfrontend/globalsettings.cpp
  mythtv/programs/mythfrontend/guidegrid.cpp
  mythtv/programs/mythfrontend/guidegrid.h
  mythtv/programs/mythfrontend/main.cpp
  mythtv/programs/mythfrontend/mediarenderer.cpp
  mythtv/programs/mythfrontend/mythcontrols.cpp
  mythtv/programs/mythfrontend/mythfrontend.pro
  mythtv/programs/mythfrontend/networkcontrol.cpp
  mythtv/programs/mythfrontend/networkcontrol.h
  mythtv/programs/mythfrontend/playbackbox.cpp
  mythtv/programs/mythfrontend/progdetails.cpp
  mythtv/programs/mythfrontend/progfind.cpp
  mythtv/programs/mythfrontend/proglist.cpp
  mythtv/programs/mythfrontend/proglist.h
  mythtv/programs/mythfrontend/proglist_helpers.cpp
  mythtv/programs/mythfrontend/proglist_helpers.h
  mythtv/programs/mythfrontend/programrecpriority.cpp
  mythtv/programs/mythfrontend/schedulecommon.cpp
  mythtv/programs/mythfrontend/schedulecommon.h
  mythtv/programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp
  mythtv/programs/mythfrontend/services/frontend.cpp
  mythtv/programs/mythfrontend/services/frontend.h
  mythtv/programs/mythfrontend/statusbox.cpp
  mythtv/programs/mythfrontend/themechooser.cpp
  mythtv/programs/mythfrontend/themechooser.h
  mythtv/programs/mythfrontend/videodlg.cpp
  mythtv/programs/mythfrontend/videodlg.h
  mythtv/programs/mythfrontend/videofileassoc.cpp
  mythtv/programs/mythfrontend/videoglobalsettings.cpp
  mythtv/programs/mythfrontend/videolist.cpp
  mythtv/programs/mythfrontend/videolist.h
  mythtv/programs/mythfrontend/videoplayercommand.cpp
  mythtv/programs/mythfrontend/viewscheduled.cpp
  mythtv/programs/mythfrontend/viewscheduled.h
  mythtv/programs/mythfrontend/viewschedulediff.cpp
  mythtv/programs/mythlcdserver/lcdserver.cpp
  mythtv/programs/mythlcdserver/lcdserver.h
  mythtv/programs/mythmediaserver/main.cpp
  mythtv/programs/mythmetadatalookup/lookup.cpp
  mythtv/programs/mythmetadatalookup/main.cpp
  mythtv/programs/mythtranscode/commandlineparser.cpp
  mythtv/programs/mythtranscode/main.cpp
  mythtv/programs/mythtranscode/mpeg2fix.cpp
  mythtv/programs/mythtranscode/mpeg2fix.h
  mythtv/programs/mythtranscode/replex/ringbuffer.c
  mythtv/programs/mythtranscode/transcode.cpp
  mythtv/programs/mythtranscode/transcode.h
  mythtv/programs/mythtv-setup/backendsettings.cpp
  mythtv/programs/mythtv-setup/channeleditor.cpp
  mythtv/programs/mythtv-setup/channeleditor.h
  mythtv/programs/mythtv-setup/checksetup.cpp
  mythtv/programs/mythtv-setup/importicons.cpp
  mythtv/programs/mythtv-setup/main.cpp
  mythtv/programs/mythtv-setup/setup.xml
  mythtv/programs/mythutil/messageutils.cpp
  mythtv/programs/mythwelcome/welcomedialog.cpp
  mythtv/settings.pro
  mythtv/themes/MythCenter-wide/base.xml
  mythtv/themes/MythCenter-wide/recordings-ui.xml
  mythtv/themes/MythCenter-wide/schedule-ui.xml
  mythtv/themes/MythCenter/base.xml
  mythtv/themes/Terra/osd.xml
  mythtv/themes/Terra/schedule-ui.xml
  mythtv/themes/Terra/themeinfo.xml
  mythtv/themes/Terra/video-ui.xml
  mythtv/themes/default-wide/base.xml
  mythtv/themes/default-wide/schedule-ui.xml
  mythtv/themes/default/base.xml
  mythtv/themes/default/schedule-ui.xml
  mythtv/themes/default/status-ui.xml
  mythtv/themes/mythuitheme.xsdMore information about the mythtv-firehose mailing list