[mythtv-firehose] mythtv/devel/action-redo commit: 246d631fd by Gavin Hurlbut (Beirdo)

MythTV noreply at mythtv.org
Tue Apr 10 07:42:17 UTC 2012


   Author: Gavin Hurlbut <ghurlbut at mythtv.org>
 Change Date: 2012-03-09T19:08:38-08:00
  Push Date: 2012/04/10 00:41:52 -0700
 Repository: mythtv
   Branch: devel/action-redo
New Revision: 246d631fdcdcda1fc51e6337384fb94ee60bc225
  Changeset: https://github.com/MythTV/mythtv/commit/246d631fd

Log:

Converted mythnetvision, mythnews, mythweather, mythzoneminder

Modified:

  mythplugins/mythnetvision/mythnetvision/netsearch.cpp
  mythplugins/mythnetvision/mythnetvision/netsearch.h
  mythplugins/mythnetvision/mythnetvision/nettree.cpp
  mythplugins/mythnetvision/mythnetvision/nettree.h
  mythplugins/mythnetvision/mythnetvision/rsseditor.cpp
  mythplugins/mythnetvision/mythnetvision/rsseditor.h
  mythplugins/mythnetvision/mythnetvision/searcheditor.cpp
  mythplugins/mythnetvision/mythnetvision/treeeditor.cpp
  mythplugins/mythnews/mythnews/mythnews.cpp
  mythplugins/mythnews/mythnews/mythnews.h
  mythplugins/mythweather/mythweather/weather.cpp
  mythplugins/mythweather/mythweather/weather.h
  mythplugins/mythweather/mythweather/weatherSetup.cpp
  mythplugins/mythweather/mythweather/weatherSetup.h
  mythplugins/mythzoneminder/mythzoneminder/zmconsole.cpp
  mythplugins/mythzoneminder/mythzoneminder/zmconsole.h
  mythplugins/mythzoneminder/mythzoneminder/zmevents.cpp
  mythplugins/mythzoneminder/mythzoneminder/zmevents.h
  mythplugins/mythzoneminder/mythzoneminder/zmliveplayer.cpp
  mythplugins/mythzoneminder/mythzoneminder/zmliveplayer.h
  mythplugins/mythzoneminder/mythzoneminder/zmplayer.cpp
  mythplugins/mythzoneminder/mythzoneminder/zmplayer.hMore information about the mythtv-firehose mailing list