[mythtv-firehose] mythtv/devel/action-redo commit: 33186c68c by Gavin Hurlbut (Beirdo)

MythTV noreply at mythtv.org
Tue Apr 10 07:42:17 UTC 2012


   Author: Gavin Hurlbut <ghurlbut at mythtv.org>
 Change Date: 2012-03-07T23:54:45-08:00
  Push Date: 2012/04/10 00:41:52 -0700
 Repository: mythtv
   Branch: devel/action-redo
New Revision: 33186c68ce9f1210b975cbc99c815775f50bbb5c
  Changeset: https://github.com/MythTV/mythtv/commit/33186c68c

Log:

And the remainders

Modified:

  mythtv/programs/mythtv-setup/channeleditor.cpp
  mythtv/programs/mythtv-setup/channeleditor.h
  mythtv/programs/mythwelcome/welcomedialog.cpp
  mythtv/programs/mythwelcome/welcomedialog.hMore information about the mythtv-firehose mailing list