[mythtv] Danish translations

Ib Uhrskov ib at uhrskov.net
Mon Apr 25 20:58:54 UTC 2005


Hi there

Anyone handling the danish translations???

/ib


More information about the mythtv-dev mailing list