[mythtv] [i18n] mythgame french translation

Oscar Carlsson webmaster at trekotor.se
Thu Nov 18 23:51:47 UTC 2004


Stephane APIOU wrote, On 2004-11-19 00:10:
> hi,
> 
> a new translation for mythgame: french !

Applied.

/Oscar


More information about the mythtv-dev mailing list