[mythtv-commits] [MythTV/mythtv] 18c132: [api] fix parsing of json for AddRecordedCredits

Stuart Auchterlonie noreply at github.com
Thu Jun 23 22:30:57 UTC 2022


 Branch: refs/heads/master
 Home:  https://github.com/MythTV/mythtv
 Commit: 18c132dd816eab5262395e97557d895f5fb1b5fc
   https://github.com/MythTV/mythtv/commit/18c132dd816eab5262395e97557d895f5fb1b5fc
 Author: Stuart Auchterlonie <stuarta at mythtv.org>
 Date:  2022-06-23 (Thu, 23 Jun 2022)

 Changed paths:
  M mythtv/programs/mythbackend/servicesv2/v2dvr.cpp
  M mythtv/programs/mythbackend/servicesv2/v2dvr.h

 Log Message:
 -----------
 [api] fix parsing of json for AddRecordedCredits
More information about the mythtv-commits mailing list