[mythtv-commits] [MythTV/mythtv] adb7a7: AvFormatDecoder: Fix a decoder lockup

Mark Kendall noreply at github.com
Sun Mar 15 14:15:44 UTC 2020


 Branch: refs/heads/master
 Home:  https://github.com/MythTV/mythtv
 Commit: adb7a7ae24775f80b58fc33d436eb783203afe8b
   https://github.com/MythTV/mythtv/commit/adb7a7ae24775f80b58fc33d436eb783203afe8b
 Author: Mark Kendall <mark.kendall at gmail.com>
 Date:  2020-03-15 (Sun, 15 Mar 2020)

 Changed paths:
  M mythtv/libs/libmythtv/decoders/avformatdecoder.cpp

 Log Message:
 -----------
 AvFormatDecoder: Fix a decoder lockup
More information about the mythtv-commits mailing list