[mythtv-commits] mythtv/master commit: dfbb6d359 by Alex Vasilyev (no github username)

MythTV noreply at mythtv.org
Wed Mar 21 19:29:54 UTC 2012


   Author: Alex Vasilyev <sandybigboy at gmail.com>
 Change Date: 2012-03-21T12:24:53-07:00
  Push Date: 2012/03/21 12:29:43 -0700
 Repository: mythtv
   Branch: master
New Revision: dfbb6d3592790da3b92200e31a6814c3167c7f2b
  Changeset: https://github.com/MythTV/mythtv/commit/dfbb6d359

Log:

Update the Russian translation of mythfrontend, mytharchive, mythbrowser, mythgallery, mythgame, mythmusic, mythnetvision, mythnews, mythweather and mythzoneminder.

Fixes #10487.

Signed-off-by: Kenni Lund <kenni at mythtv.org>

Modified:

  mythplugins/mytharchive/i18n/mytharchive_ru.qm
  mythplugins/mytharchive/i18n/mytharchive_ru.ts
  mythplugins/mythbrowser/i18n/mythbrowser_ru.qm
  mythplugins/mythbrowser/i18n/mythbrowser_ru.ts
  mythplugins/mythgallery/i18n/mythgallery_ru.qm
  mythplugins/mythgallery/i18n/mythgallery_ru.ts
  mythplugins/mythgame/i18n/mythgame_ru.qm
  mythplugins/mythgame/i18n/mythgame_ru.ts
  mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_ru.qm
  mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_ru.ts
  mythplugins/mythnetvision/i18n/mythnetvision_ru.qm
  mythplugins/mythnetvision/i18n/mythnetvision_ru.ts
  mythplugins/mythnews/i18n/mythnews_ru.qm
  mythplugins/mythnews/i18n/mythnews_ru.ts
  mythplugins/mythweather/i18n/mythweather_ru.qm
  mythplugins/mythweather/i18n/mythweather_ru.ts
  mythplugins/mythzoneminder/i18n/mythzoneminder_ru.qm
  mythplugins/mythzoneminder/i18n/mythzoneminder_ru.ts
  mythtv/i18n/mythfrontend_ru.qm
  mythtv/i18n/mythfrontend_ru.tsMore information about the mythtv-commits mailing list