[mythtv-commits] mythtv/master commit: 177fdbb5a by Stuart Morgan (stuartm)

MythTV noreply at mythtv.org
Fri Mar 9 12:02:54 UTC 2012


   Author: Stuart Morgan <smorgan at mythtv.org>
 Change Date: 2012-03-09T03:46:45-08:00
  Push Date: 2012/03/09 04:02:37 -0800
 Repository: mythtv
   Branch: master
New Revision: 177fdbb5ab0159edb9f58c928075b3f32fb30520
  Changeset: https://github.com/MythTV/mythtv/commit/177fdbb5a

Log:

Use MythDownloadManger for downloading icons in mythfilldatabase. HttpComms doesn't support SSL.

Modified:

  mythtv/programs/mythfilldatabase/channeldata.cppMore information about the mythtv-commits mailing list