[mythtv-commits] mythtv/master commit: 8ef8c0b6a by Jean-Yves Avenard (jyavenard)

MythTV noreply at mythtv.org
Sun Mar 4 03:54:56 UTC 2012


   Author: Jean-Yves Avenard <jyavenard at mythtv.org>
 Change Date: 2012-03-03T19:53:21-08:00
  Push Date: 2012/03/03 19:54:32 -0800
 Repository: mythtv
   Branch: master
New Revision: 8ef8c0b6ac2c4c4e09335f50955f8a47d7f0018e
  Changeset: https://github.com/MythTV/mythtv/commit/8ef8c0b6a

Log:

Merge branch 'master' of github.com:MythTV/mythtv

Added:

  mythtv/libs/libmythbase/mythutil.h

Removed:

  mythtv/libs/libmythbase/util.h

Modified:

  mythplugins/mytharchive/mytharchive/archiveutil.cpp
  mythplugins/mytharchive/mytharchive/main.cpp
  mythplugins/mytharchive/mytharchive/mythburn.cpp
  mythplugins/mytharchive/mytharchive/recordingselector.cpp
  mythplugins/mytharchive/mytharchive/thumbfinder.cpp
  mythplugins/mytharchive/mytharchivehelper/main.cpp
  mythplugins/mythbrowser/mythbrowser/bookmarkeditor.cpp
  mythplugins/mythgallery/mythgallery/galleryfilterdlg.cpp
  mythplugins/mythgallery/mythgallery/galleryutil.cpp
  mythplugins/mythgallery/mythgallery/glsingleview.cpp
  mythplugins/mythgallery/mythgallery/glsingleview.h
  mythplugins/mythgallery/mythgallery/iconview.cpp
  mythplugins/mythgallery/mythgallery/singleview.cpp
  mythplugins/mythgallery/mythgallery/thumbgenerator.cpp
  mythplugins/mythgame/mythgame/gamehandler.cpp
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/metadata.cpp
  mythplugins/mythmusic/mythmusic/playlist.cpp
  mythplugins/mythnetvision/mythfillnetvision/main.cpp
  mythplugins/mythnetvision/mythnetvision/rsseditor.cpp
  mythplugins/mythnetvision/mythnetvision/treeeditor.cpp
  mythplugins/mythnews/mythnews/mythnews.cpp
  mythplugins/mythnews/mythnews/mythnewseditor.cpp
  mythplugins/mythweather/mythweather/weather.cpp
  mythplugins/mythzoneminder/mythzoneminder/zmclient.cpp
  mythplugins/mythzoneminder/mythzoneminder/zmevents.cpp
  mythplugins/mythzoneminder/mythzoneminder/zmplayer.cpp
  mythtv/libs/libmyth/audio/audiooutput.cpp
  mythtv/libs/libmyth/audio/audiooutputjack.cpp
  mythtv/libs/libmyth/audio/audiooutputoss.cpp
  mythtv/libs/libmyth/audio/audiopulsehandler.cpp
  mythtv/libs/libmyth/mythcontext.cpp
  mythtv/libs/libmyth/mythmediamonitor.cpp
  mythtv/libs/libmyth/mythwidgets.cpp
  mythtv/libs/libmyth/netgrabbermanager.cpp
  mythtv/libs/libmyth/programinfo.cpp
  mythtv/libs/libmyth/rssparse.cpp
  mythtv/libs/libmyth/schemawizard.cpp
  mythtv/libs/libmyth/storagegroupeditor.cpp
  mythtv/libs/libmyth/uitypes.cpp
  mythtv/libs/libmyth/uitypes.h
  mythtv/libs/libmyth/xmlparse.cpp
  mythtv/libs/libmythbase/dbutil.cpp
  mythtv/libs/libmythbase/libmythbase.pro
  mythtv/libs/libmythbase/mythcommandlineparser.cpp
  mythtv/libs/libmythbase/mythmedia.cpp
  mythtv/libs/libmythbase/system-unix.cpp
  mythtv/libs/libmythbase/util.cpp
  mythtv/libs/libmythmetadata/metadatacommon.cpp
  mythtv/libs/libmythmetadata/metadatadownload.cpp
  mythtv/libs/libmythmetadata/videometadata.cpp
  mythtv/libs/libmythprotoserver/requesthandler/basehandler.cpp
  mythtv/libs/libmythprotoserver/requesthandler/deletethread.cpp
  mythtv/libs/libmythprotoserver/requesthandler/fileserverhandler.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/DeviceReadBuffer.h
  mythtv/libs/libmythtv/NuppelVideoRecorder.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/asistreamhandler.h
  mythtv/libs/libmythtv/bdringbuffer.h
  mythtv/libs/libmythtv/cetonstreamhandler.h
  mythtv/libs/libmythtv/datadirect.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/deletemap.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/dvdringbuffer.h
  mythtv/libs/libmythtv/eithelper.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/eitscanner.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/fileringbuffer.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/firewiresignalmonitor.h
  mythtv/libs/libmythtv/hdhrstreamhandler.h
  mythtv/libs/libmythtv/importrecorder.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/jobqueue.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/mpeg/mpegdescriptors.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/mpeg/mpegstreamdata.h
  mythtv/libs/libmythtv/mpeg/mpegtables.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/mpeg/mpegtables.h
  mythtv/libs/libmythtv/mpeg/sctetables.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/mpeg/splicedescriptors.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/mpeg/streamlisteners.h
  mythtv/libs/libmythtv/mpegrecorder.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/mythplayer.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/playercontext.h
  mythtv/libs/libmythtv/previewgenerator.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/previewgenerator.h
  mythtv/libs/libmythtv/recorderbase.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/recordinginfo.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/recordingquality.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/recordingrule.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/remoteencoder.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/ringbuffer.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/signalmonitor.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/sourceutil.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/streamhandler.h
  mythtv/libs/libmythtv/tv_play.h
  mythtv/libs/libmythtv/tv_rec.cpp
  mythtv/libs/libmythtv/videodbcheck.cpp
  mythtv/libs/libmythui/mythdialogbox.cpp
  mythtv/programs/mythbackend/autoexpire.cpp
  mythtv/programs/mythbackend/encoderlink.cpp
  mythtv/programs/mythbackend/filetransfer.cpp
  mythtv/programs/mythbackend/housekeeper.cpp
  mythtv/programs/mythbackend/httpstatus.cpp
  mythtv/programs/mythbackend/internetContent.cpp
  mythtv/programs/mythbackend/playbacksock.cpp
  mythtv/programs/mythbackend/scheduler.cpp
  mythtv/programs/mythbackend/services/capture.cpp
  mythtv/programs/mythbackend/services/content.cpp
  mythtv/programs/mythbackend/services/myth.cpp
  mythtv/programs/mythbackend/services/video.cpp
  mythtv/programs/mythbackend/upnpcdstv.cpp
  mythtv/programs/mythbackend/upnpcdsvideo.cpp
  mythtv/programs/mythcommflag/TemplateFinder.cpp
  mythtv/programs/mythcommflag/main.cpp
  mythtv/programs/mythfilldatabase/channeldata.cpp
  mythtv/programs/mythfilldatabase/filldata.cpp
  mythtv/programs/mythfilldatabase/main.cpp
  mythtv/programs/mythfilldatabase/xmltvparser.cpp
  mythtv/programs/mythfrontend/backendconnectionmanager.cpp
  mythtv/programs/mythfrontend/guidegrid.cpp
  mythtv/programs/mythfrontend/manualschedule.cpp
  mythtv/programs/mythfrontend/mediarenderer.cpp
  mythtv/programs/mythfrontend/mythfexml.cpp
  mythtv/programs/mythfrontend/playbackbox.cpp
  mythtv/programs/mythfrontend/progdetails.cpp
  mythtv/programs/mythfrontend/proglist.cpp
  mythtv/programs/mythfrontend/proglist_helpers.cpp
  mythtv/programs/mythfrontend/statusbox.cpp
  mythtv/programs/mythfrontend/themechooser.cpp
  mythtv/programs/mythfrontend/videolist.cpp
  mythtv/programs/mythfrontend/videoplayercommand.cpp
  mythtv/programs/mythlcdserver/lcdserver.cpp
  mythtv/programs/mythmetadatalookup/main.cpp
  mythtv/programs/mythtranscode/main.cpp
  mythtv/programs/mythtranscode/transcode.cpp
  mythtv/programs/mythtv-setup/checksetup.cpp
  mythtv/programs/mythtv-setup/importicons.cppMore information about the mythtv-commits mailing list