[mythtv-commits] mythtv/master commit: 55661dbf7 by Gavin Hurlbut (Beirdo)

MythTV noreply at mythtv.org
Thu Jan 6 22:35:06 UTC 2011


   Author: Gavin Hurlbut <ghurlbut at mythtv.org>
 Change Date: 2011-01-06T13:12:33-08:00
  Push Date: 2011/01/06 14:34:59 -0800
 Repository: mythtv
   Branch: master
New Revision: 55661dbf7697e8dd9733b88e18bb0c0af742f9e4
  Changeset: https://github.com/MythTV/mythtv/commit/55661dbf7

Log:

Fix no-argument constructor.

Modified:

  mythtv/libs/libmythdb/mythsystem.cpp
  mythtv/libs/libmythdb/mythsystem.hMore information about the mythtv-commits mailing list