[mythtv-commits] mythtv/master commit: 63c49d4ba by Taylor Ralph (tralph)

MythTV noreply at mythtv.org
Fri Dec 2 05:17:48 UTC 2011


   Author: Taylor Ralph <tralph at mythtv.org>
 Change Date: 2011-12-01T21:16:16-08:00
  Push Date: 2011/12/01 21:17:36 -0800
 Repository: mythtv
   Branch: master
New Revision: 63c49d4ba2f286d93c4d77a463a0b562d38e2265
  Changeset: https://github.com/MythTV/mythtv/commit/63c49d4ba

Log:

libmythdvdnav: fix typo to sync to latest libdvdnav rev

Modified:

  mythtv/libs/libmythdvdnav/dvdnav/searching.cMore information about the mythtv-commits mailing list