[mythtv-commits] mythtv/master commit: 268287dc6 by Gavin Hurlbut (Beirdo)

MythTV noreply at mythtv.org
Fri Apr 8 02:28:42 UTC 2011


   Author: Gavin Hurlbut <ghurlbut at mythtv.org>
 Change Date: 2011-04-07T19:28:24-07:00
  Push Date: 2011/04/07 19:28:39 -0700
 Repository: mythtv
   Branch: master
New Revision: 268287dc693a9ba36cc55cddd99dddea2a1ea0f9
  Changeset: https://github.com/MythTV/mythtv/commit/268287dc6

Log:

Merge branch 'master' of github.com:MythTV/mythtv

Added:

  mythtv/html/setup/js/systemevents.js

Modified:

  mythtv/html/menu.qsp
  mythtv/html/setup/systemevents.htmlMore information about the mythtv-commits mailing list