[mythtv-commits] mythtv commit: r26558 - in branches/mythtv-rec by danielk

mythtv at cvs.mythtv.org mythtv at cvs.mythtv.org
Mon Sep 27 22:08:44 UTC 2010


   Author: danielk
    Date: 2010-09-27 22:08:40 +0000 (Mon, 27 Sep 2010)
New Revision: 26558
  Changeset: http://svn.mythtv.org/trac/changeset/26558

Log:

Refs #8930. Merges 26478:26557 from trunk to mythtv-rec branch.

Added:

  branches/mythtv-rec/mythplugins/mytharchive/i18n/mytharchive_pt.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mytharchive/i18n/mytharchive_pt.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythbrowser/i18n/mythbrowser_pt.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythbrowser/i18n/mythbrowser_pt.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnetvision/i18n/mythnetvision_de.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnetvision/i18n/mythnetvision_de.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnetvision/i18n/mythnetvision_nb.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnetvision/i18n/mythnetvision_nb.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweb/modules/_shared/lang/Norwegian_NB.cat
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweb/modules/_shared/lang/Norwegian_NB.lang
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythzoneminder/i18n/mythzoneminder_de.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythzoneminder/i18n/mythzoneminder_de.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythzoneminder/i18n/mythzoneminder_nb.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythzoneminder/i18n/mythzoneminder_nb.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythzoneminder/i18n/mythzoneminder_pt.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythzoneminder/i18n/mythzoneminder_pt.ts

Modified:

  branches/mythtv-rec/
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mytharchive/i18n/i18n.pro
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mytharchive/i18n/mytharchive_de.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mytharchive/i18n/mytharchive_de.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mytharchive/i18n/mytharchive_nb.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mytharchive/i18n/mytharchive_nb.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mytharchive/i18n/mytharchive_nl.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mytharchive/i18n/mytharchive_nl.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mytharchive/i18n/translate.pro
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythbrowser/i18n/i18n.pro
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythbrowser/i18n/mythbrowser_de.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythbrowser/i18n/mythbrowser_de.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythbrowser/i18n/mythbrowser_nb.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythbrowser/i18n/mythbrowser_nb.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythbrowser/i18n/mythbrowser_nl.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythbrowser/i18n/mythbrowser_nl.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythbrowser/i18n/translate.pro
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgallery/i18n/mythgallery_de.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgallery/i18n/mythgallery_de.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgallery/i18n/mythgallery_es.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgallery/i18n/mythgallery_nb.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgallery/i18n/mythgallery_nb.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgallery/i18n/mythgallery_pt.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgallery/i18n/mythgallery_pt.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgame/i18n/mythgame_de.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgame/i18n/mythgame_de.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgame/i18n/mythgame_es.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgame/i18n/mythgame_nb.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgame/i18n/mythgame_nb.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgame/i18n/mythgame_nl.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgame/i18n/mythgame_nl.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgame/i18n/mythgame_pt.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgame/i18n/mythgame_pt.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_de.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_de.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_nb.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_nb.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_nl.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_nl.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_pt.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_pt.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnetvision/i18n/i18n.pro
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnetvision/i18n/mythnetvision_pt.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnetvision/i18n/mythnetvision_pt.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnetvision/i18n/translate.pro
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnews/i18n/mythnews_de.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnews/i18n/mythnews_de.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnews/i18n/mythnews_es.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnews/i18n/mythnews_nb.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnews/i18n/mythnews_nb.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnews/i18n/mythnews_nl.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnews/i18n/mythnews_nl.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnews/i18n/mythnews_pt.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnews/i18n/mythnews_pt.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythvideo/i18n/mythvideo_de.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythvideo/i18n/mythvideo_de.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythvideo/i18n/mythvideo_nb.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythvideo/i18n/mythvideo_nb.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythvideo/i18n/mythvideo_pt.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythvideo/i18n/mythvideo_pt.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweather/i18n/mythweather_de.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweather/i18n/mythweather_de.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweather/i18n/mythweather_es.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweather/i18n/mythweather_nb.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweather/i18n/mythweather_nb.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweather/i18n/mythweather_pt.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweather/i18n/mythweather_pt.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweb/classes/MythBackend.php
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweb/classes/Translate.php
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweb/modules/_shared/lang/Danish.cat
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythzoneminder/i18n/i18n.pro
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythzoneminder/i18n/translate.pro
  branches/mythtv-rec/myththemes/Arclight/osd.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/
  branches/mythtv-rec/mythtv/bindings/perl/MythTV.pm
  branches/mythtv-rec/mythtv/bindings/python/MythTV/connections.py
  branches/mythtv-rec/mythtv/bindings/python/MythTV/mythproto.py
  branches/mythtv-rec/mythtv/bindings/python/MythTV/static.py
  branches/mythtv-rec/mythtv/bindings/python/MythTV/system.py
  branches/mythtv-rec/mythtv/bindings/python/MythTV/utility.py
  branches/mythtv-rec/mythtv/bindings/python/setup.py
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_cs.qm
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_cs.ts
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_de.qm
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_de.ts
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_nb.qm
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_nb.ts
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_nl.qm
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_nl.ts
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_pt.qm
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_pt.ts
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmyth/audiooutputalsa.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmyth/langsettings.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmyth/programtypes.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmyth/programtypes.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmyth/util.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythdb/iso639.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythdb/mythcorecontext.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythdb/mythsystem.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythdb/mythsystem.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythdb/mythtranslation.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythdb/mythversion.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythmetadata/videometadata.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythmetadata/videoscan.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/DVDRingBuffer.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/avformatdecoder.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/avformatdecoder.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/dbcheck.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/decoderbase.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/eitfixup.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/eitfixup.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/eithelper.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/mpeg/dishdescriptors.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/mpeg/dishdescriptors.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/mpeg/mpegdescriptors.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/mythplayer.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/mythplayer.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/osd.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/previewgenerator.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/previewgeneratorqueue.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/privatedecoder.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/privatedecoder_crystalhd.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/privatedecoder_crystalhd.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/programdata.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/programdata.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/tv_play.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/tv_play.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/tv_rec.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/tv_rec.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/udpnotify.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/videoout_opengl.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/DisplayRes.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythuibuttonlist.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/screensaver-x11.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/locales/en_gb.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/locales/en_us.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/programs/mythbackend/encoderlink.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/programs/mythbackend/encoderlink.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/programs/mythbackend/httpstatus.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/programs/mythbackend/mainserver.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/programs/mythbackend/playbacksock.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/programs/mythbackend/playbacksock.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/programs/mythbackend/scheduler.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/programs/mythfilldatabase/xmltvparser.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/programs/mythfrontend/globalsettings.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/programs/mythfrontend/mythfexml.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/MythCenter-wide/osd.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/MythCenter-wide/recordings-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/MythCenter-wide/schedule-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/MythCenter/recordings-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/MythCenter/schedule-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/default-wide/osd.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/default-wide/recordings-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/default-wide/schedule-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/default/osd.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/default/recordings-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/default/schedule-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/mythuitheme.xsd
More information about the mythtv-commits mailing list