[mythtv-commits] mythtv commit: r26479 - in branches/mythtv-rec by danielk

mythtv at cvs.mythtv.org mythtv at cvs.mythtv.org
Thu Sep 23 19:38:10 UTC 2010


   Author: danielk
    Date: 2010-09-23 19:37:55 +0000 (Thu, 23 Sep 2010)
New Revision: 26479
  Changeset: http://svn.mythtv.org/trac/changeset/26479

Log:

Refs #8930. Merges 26301:26478 From trunk to mythtv-rec.

Added:

  branches/mythtv-rec/mythplugins/mytharchive/i18n/mytharchive_el.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mytharchive/i18n/mytharchive_el.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mytharchive/i18n/mytharchive_ru.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mytharchive/i18n/mytharchive_ru.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythbrowser/i18n/mythbrowser_el.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythbrowser/i18n/mythbrowser_el.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgallery/i18n/mythgallery_el.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgallery/i18n/mythgallery_el.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgame/i18n/mythgame_el.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgame/i18n/mythgame_el.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgame/i18n/mythgame_ru.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgame/i18n/mythgame_ru.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_el.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnetvision/i18n/mythnetvision_el.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnetvision/i18n/mythnetvision_nl.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnetvision/i18n/mythnetvision_nl.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnetvision/i18n/mythnetvision_pt.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnetvision/i18n/mythnetvision_pt.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnetvision/i18n/mythnetvision_ru.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnetvision/i18n/mythnetvision_ru.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnews/i18n/mythnews_el.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnews/i18n/mythnews_el.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweather/i18n/mythweather_el.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweather/i18n/mythweather_el.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythzoneminder/i18n/mythzoneminder_el.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythzoneminder/i18n/mythzoneminder_el.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythzoneminder/i18n/mythzoneminder_ru.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythzoneminder/i18n/mythzoneminder_ru.ts
  branches/mythtv-rec/myththemes/metallurgy/osd/slider_foreground.png
  branches/mythtv-rec/mythtv/docs/images.svg
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/tvbrowsehelper.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/tvbrowsehelper.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/MythCenter-wide/osd/
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/Terra/osd/messagebackground.png

Removed:

  branches/mythtv-rec/myththemes/metallurgy/osd/slider_offcolour.png
  branches/mythtv-rec/myththemes/metallurgy/osd/slider_oncolour.png

Modified:

  branches/mythtv-rec/
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mytharchive/i18n/i18n.pro
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mytharchive/i18n/mytharchive_cs.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mytharchive/i18n/mytharchive_da.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mytharchive/i18n/mytharchive_da.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mytharchive/i18n/mytharchive_en_gb.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mytharchive/i18n/mytharchive_en_us.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mytharchive/i18n/mytharchive_es.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mytharchive/i18n/mytharchive_et.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mytharchive/i18n/mytharchive_et.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mytharchive/i18n/mytharchive_fi.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mytharchive/i18n/mytharchive_fi.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mytharchive/i18n/mytharchive_fr.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mytharchive/i18n/mytharchive_fr.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mytharchive/i18n/mytharchive_hu.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mytharchive/i18n/mytharchive_nl.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mytharchive/i18n/mytharchive_nl.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mytharchive/i18n/mytharchive_sl.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mytharchive/i18n/mytharchive_sv.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mytharchive/i18n/translate.pro
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mytharchive/theme/default-wide/mytharchive-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mytharchive/theme/default-wide/mythburn-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mytharchive/theme/default-wide/mythnative-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mytharchive/theme/default/mytharchive-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mytharchive/theme/default/mythburn-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mytharchive/theme/default/mythnative-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythbrowser/i18n/i18n.pro
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythbrowser/i18n/mythbrowser_cs.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythbrowser/i18n/mythbrowser_da.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythbrowser/i18n/mythbrowser_da.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythbrowser/i18n/mythbrowser_en_us.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythbrowser/i18n/mythbrowser_es.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythbrowser/i18n/mythbrowser_et.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythbrowser/i18n/mythbrowser_et.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythbrowser/i18n/mythbrowser_fi.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythbrowser/i18n/mythbrowser_fi.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythbrowser/i18n/mythbrowser_fr.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythbrowser/i18n/mythbrowser_fr.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythbrowser/i18n/mythbrowser_hu.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythbrowser/i18n/mythbrowser_nl.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythbrowser/i18n/mythbrowser_nl.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythbrowser/i18n/mythbrowser_pt_br.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythbrowser/i18n/mythbrowser_sl.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythbrowser/i18n/mythbrowser_sv.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythbrowser/i18n/themestrings.h
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythbrowser/i18n/translate.pro
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythbrowser/theme/default-wide/browser-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythbrowser/theme/default/browser-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgallery/i18n/i18n.pro
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgallery/i18n/mythgallery_ca.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgallery/i18n/mythgallery_cs.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgallery/i18n/mythgallery_da.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgallery/i18n/mythgallery_da.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgallery/i18n/mythgallery_de.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgallery/i18n/mythgallery_en_us.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgallery/i18n/mythgallery_es.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgallery/i18n/mythgallery_et.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgallery/i18n/mythgallery_et.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgallery/i18n/mythgallery_fi.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgallery/i18n/mythgallery_fi.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgallery/i18n/mythgallery_fr.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgallery/i18n/mythgallery_fr.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgallery/i18n/mythgallery_hu.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgallery/i18n/mythgallery_ja.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgallery/i18n/mythgallery_nl.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgallery/i18n/mythgallery_nl.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgallery/i18n/mythgallery_pt.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgallery/i18n/mythgallery_pt.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgallery/i18n/mythgallery_ru.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgallery/i18n/mythgallery_sl.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgallery/i18n/mythgallery_sv.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgallery/i18n/translate.pro
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgallery/theme/default-wide/gallery-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgallery/theme/default/gallery-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgame/i18n/i18n.pro
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgame/i18n/mythgame_ca.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgame/i18n/mythgame_da.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgame/i18n/mythgame_da.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgame/i18n/mythgame_de.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgame/i18n/mythgame_en_us.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgame/i18n/mythgame_es.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgame/i18n/mythgame_et.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgame/i18n/mythgame_et.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgame/i18n/mythgame_fi.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgame/i18n/mythgame_fi.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgame/i18n/mythgame_fr.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgame/i18n/mythgame_fr.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgame/i18n/mythgame_hu.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgame/i18n/mythgame_hu.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgame/i18n/mythgame_it.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgame/i18n/mythgame_nb.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgame/i18n/mythgame_nl.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgame/i18n/mythgame_nl.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgame/i18n/mythgame_pt.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgame/i18n/mythgame_pt.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgame/i18n/mythgame_sl.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgame/i18n/mythgame_sv.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgame/i18n/translate.pro
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgame/mythgame/gameui.cpp
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgame/theme/default-wide/game-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgame/theme/default/game-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_ca.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_ca.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_cs.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_da.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_da.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_de.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_el.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_en_us.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_en_us.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_es.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_es.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_et.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_et.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_fi.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_fi.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_fr.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_fr.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_hu.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_it.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_it.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_ja.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_ja.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_nb.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_nb.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_nl.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_nl.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_pl.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_pl.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_pt.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_pt.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_ru.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_sl.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_sl.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_sv.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythmusic/theme/default-wide/music-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythmusic/theme/default/music-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnetvision/i18n/i18n.pro
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnetvision/i18n/mythnetvision_da.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnetvision/i18n/mythnetvision_da.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnetvision/i18n/mythnetvision_el.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnetvision/i18n/mythnetvision_en_us.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnetvision/i18n/mythnetvision_et.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnetvision/i18n/mythnetvision_et.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnetvision/i18n/mythnetvision_fr.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnetvision/i18n/mythnetvision_fr.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnetvision/i18n/translate.pro
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnetvision/mythnetvision/netsearch.cpp
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnetvision/theme/default-wide/netvision-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnetvision/theme/default/netvision-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnews/i18n/i18n.pro
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnews/i18n/mythnews_ca.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnews/i18n/mythnews_cs.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnews/i18n/mythnews_da.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnews/i18n/mythnews_da.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnews/i18n/mythnews_en_gb.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnews/i18n/mythnews_en_gb.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnews/i18n/mythnews_en_us.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnews/i18n/mythnews_es.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnews/i18n/mythnews_et.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnews/i18n/mythnews_et.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnews/i18n/mythnews_fi.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnews/i18n/mythnews_fi.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnews/i18n/mythnews_fr.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnews/i18n/mythnews_fr.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnews/i18n/mythnews_ja.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnews/i18n/mythnews_nl.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnews/i18n/mythnews_nl.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnews/i18n/mythnews_pl.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnews/i18n/mythnews_pt.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnews/i18n/mythnews_ru.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnews/i18n/mythnews_ru.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnews/i18n/mythnews_sl.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnews/i18n/mythnews_sv.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnews/i18n/themestrings.h
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnews/i18n/translate.pro
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnews/theme/default-wide/news-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnews/theme/default/news-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythvideo/i18n/mythvideo_ca.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythvideo/i18n/mythvideo_ca.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythvideo/i18n/mythvideo_cs.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythvideo/i18n/mythvideo_da.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythvideo/i18n/mythvideo_da.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythvideo/i18n/mythvideo_de.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythvideo/i18n/mythvideo_de.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythvideo/i18n/mythvideo_el.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythvideo/i18n/mythvideo_el.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythvideo/i18n/mythvideo_en_gb.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythvideo/i18n/mythvideo_en_gb.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythvideo/i18n/mythvideo_en_us.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythvideo/i18n/mythvideo_es.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythvideo/i18n/mythvideo_es.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythvideo/i18n/mythvideo_et.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythvideo/i18n/mythvideo_et.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythvideo/i18n/mythvideo_fi.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythvideo/i18n/mythvideo_fi.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythvideo/i18n/mythvideo_fr.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythvideo/i18n/mythvideo_fr.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythvideo/i18n/mythvideo_hu.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythvideo/i18n/mythvideo_it.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythvideo/i18n/mythvideo_it.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythvideo/i18n/mythvideo_ja.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythvideo/i18n/mythvideo_ja.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythvideo/i18n/mythvideo_nl.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythvideo/i18n/mythvideo_pt.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythvideo/i18n/mythvideo_pt.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythvideo/i18n/mythvideo_ru.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythvideo/i18n/mythvideo_ru.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythvideo/i18n/mythvideo_sl.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythvideo/i18n/mythvideo_sl.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythvideo/i18n/mythvideo_sv.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythvideo/i18n/themestrings.h
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythvideo/mythvideo/videodlg.h
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythvideo/theme/default-wide/video-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythvideo/theme/default/video-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweather/i18n/i18n.pro
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweather/i18n/mythweather_ca.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweather/i18n/mythweather_cs.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweather/i18n/mythweather_da.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweather/i18n/mythweather_da.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweather/i18n/mythweather_de.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweather/i18n/mythweather_en_us.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweather/i18n/mythweather_es.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweather/i18n/mythweather_et.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweather/i18n/mythweather_et.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweather/i18n/mythweather_fi.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweather/i18n/mythweather_fi.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweather/i18n/mythweather_fr.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweather/i18n/mythweather_fr.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweather/i18n/mythweather_hu.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweather/i18n/mythweather_it.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweather/i18n/mythweather_ja.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweather/i18n/mythweather_nb.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweather/i18n/mythweather_nl.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweather/i18n/mythweather_pt.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweather/i18n/mythweather_pt.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweather/i18n/mythweather_ru.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweather/i18n/mythweather_ru.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweather/i18n/mythweather_sl.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweather/i18n/mythweather_sv.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweather/i18n/translate.pro
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweather/theme/default-wide/weather-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweather/theme/default/weather-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweb/includes/config.php
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweb/modules/_shared/lang/Danish.lang
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweb/modules/_shared/lang/English.lang
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweb/modules/_shared/lang/French.lang
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweb/modules/_shared/lang/French_CA.lang
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweb/modules/mythweb/tmpl/default/set_defaults.php
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweb/modules/tv/set_channels.php
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweb/modules/tv/tmpl/default/set_channels.php
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythzoneminder/i18n/i18n.pro
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythzoneminder/i18n/mythzoneminder_da.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythzoneminder/i18n/mythzoneminder_da.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythzoneminder/i18n/mythzoneminder_en_gb.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythzoneminder/i18n/mythzoneminder_en_gb.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythzoneminder/i18n/mythzoneminder_en_us.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythzoneminder/i18n/mythzoneminder_et.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythzoneminder/i18n/mythzoneminder_et.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythzoneminder/i18n/mythzoneminder_fr.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythzoneminder/i18n/mythzoneminder_fr.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythzoneminder/i18n/mythzoneminder_hu.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythzoneminder/i18n/mythzoneminder_sv.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythzoneminder/i18n/translate.pro
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythzoneminder/mythzmserver/zmserver.cpp
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythzoneminder/theme/default-wide/zoneminder-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythzoneminder/theme/default/zoneminder-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythplugins/settings.pro
  branches/mythtv-rec/myththemes/Arclight/appear-ui.xml
  branches/mythtv-rec/myththemes/Arclight/base.xml
  branches/mythtv-rec/myththemes/Arclight/browser-ui.xml
  branches/mythtv-rec/myththemes/Arclight/config-ui.xml
  branches/mythtv-rec/myththemes/Arclight/controls-ui.xml
  branches/mythtv-rec/myththemes/Arclight/gallery-ui.xml
  branches/mythtv-rec/myththemes/Arclight/game-ui.xml
  branches/mythtv-rec/myththemes/Arclight/menu-ui.xml
  branches/mythtv-rec/myththemes/Arclight/movies-ui.xml
  branches/mythtv-rec/myththemes/Arclight/music-ui.xml
  branches/mythtv-rec/myththemes/Arclight/mytharchive-ui.xml
  branches/mythtv-rec/myththemes/Arclight/mythburn-ui.xml
  branches/mythtv-rec/myththemes/Arclight/mythnative-ui.xml
  branches/mythtv-rec/myththemes/Arclight/netvision-ui.xml
  branches/mythtv-rec/myththemes/Arclight/news-ui.xml
  branches/mythtv-rec/myththemes/Arclight/osd.xml
  branches/mythtv-rec/myththemes/Arclight/recordings-ui.xml
  branches/mythtv-rec/myththemes/Arclight/schedule-ui.xml
  branches/mythtv-rec/myththemes/Arclight/settings-ui.xml
  branches/mythtv-rec/myththemes/Arclight/status-ui.xml
  branches/mythtv-rec/myththemes/Arclight/themeinfo.xml
  branches/mythtv-rec/myththemes/Arclight/twitter-ui.xml
  branches/mythtv-rec/myththemes/Arclight/video-ui.xml
  branches/mythtv-rec/myththemes/Arclight/weather-ui.xml
  branches/mythtv-rec/myththemes/Arclight/welcome-ui.xml
  branches/mythtv-rec/myththemes/Childish/appear-ui.xml
  branches/mythtv-rec/myththemes/Childish/themeinfo.xml
  branches/mythtv-rec/myththemes/Graphite/appear-ui.xml
  branches/mythtv-rec/myththemes/Graphite/schedule-ui.xml
  branches/mythtv-rec/myththemes/Mythbuntu/appear-ui.xml
  branches/mythtv-rec/myththemes/Mythbuntu/preview.png
  branches/mythtv-rec/myththemes/Mythbuntu/schedule-ui.xml
  branches/mythtv-rec/myththemes/metallurgy/base.xml
  branches/mythtv-rec/myththemes/metallurgy/osd.xml
  branches/mythtv-rec/myththemes/metallurgy/osd/chan_background.png
  branches/mythtv-rec/myththemes/metallurgy/osd/settings_background.png
  branches/mythtv-rec/myththemes/metallurgy/osd/slider_background.png
  branches/mythtv-rec/myththemes/metallurgy/recordings-ui.xml
  branches/mythtv-rec/myththemes/metallurgy/schedule-ui.xml
  branches/mythtv-rec/myththemes/metallurgy/status-ui.xml
  branches/mythtv-rec/myththemes/metallurgy/video-ui.xml
  branches/mythtv-rec/myththemes/metallurgy/weather-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/
  branches/mythtv-rec/mythtv/Makefile
  branches/mythtv-rec/mythtv/bindings/perl/Makefile
  branches/mythtv-rec/mythtv/bindings/python/Makefile
  branches/mythtv-rec/mythtv/bindings/python/MythTV/database.py
  branches/mythtv-rec/mythtv/bindings/python/MythTV/methodheap.py
  branches/mythtv-rec/mythtv/configure
  branches/mythtv-rec/mythtv/contrib/imports/mirobridge/mirobridge.py
  branches/mythtv-rec/mythtv/docs/doxygen-architecture-document.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/docs/doxygen-create-developer-docs.cfg
  branches/mythtv-rec/mythtv/external/FFmpeg/libavcodec/pcm.c
  branches/mythtv-rec/mythtv/external/FFmpeg/libavformat/nuv.c
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_bg.qm
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_ca.qm
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_cs.qm
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_da.qm
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_da.ts
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_de.qm
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_el.qm
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_el.ts
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_en_gb.qm
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_en_gb.ts
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_en_us.qm
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_en_us.ts
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_es.qm
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_et.qm
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_et.ts
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_fi.qm
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_fi.ts
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_fr.qm
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_fr.ts
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_he.qm
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_hu.qm
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_hu.ts
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_is.qm
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_it.qm
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_ja.qm
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_nb.qm
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_nb.ts
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_nl.qm
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_nl.ts
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_pl.qm
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_pt.qm
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_pt.ts
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_pt_br.qm
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_pt_br.ts
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_ru.qm
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_ru.ts
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_sl.qm
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_sv.qm
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_tr.qm
  branches/mythtv-rec/mythtv/keys.txt
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmyth/audiooutputalsa.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmyth/audiooutputalsa.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmyth/audiooutputbase.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmyth/audiooutputdx.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmyth/audiosettings.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmyth/mythcontext.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmyth/mythdeque.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmyth/mythdialogs.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmyth/programinfo.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmyth/util.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythbluray/bdnav/sound_parse.c
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythbluray/bdnav/sound_parse.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythbluray/hdmv/hdmv_vm.c
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythbluray/hdmv/hdmv_vm.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythbluray/util/bits.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythdb/mythcorecontext.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythdb/mythevent.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythdb/mythevent.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythdb/mythversion.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythmetadata/metadataimagedownload.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythmetadata/videoscan.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/avformatdecoder.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/channelutil.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/eitfixup.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/eitfixup.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/eithelper.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/libmythtv.pro
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/mythplayer.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/mythplayer.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/osd.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/previewgenerator.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/previewgeneratorqueue.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/privatedecoder_crystalhd.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/privatedecoder_crystalhd.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/recordingprofile.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/subtitlescreen.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/tv_play.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/tv_play.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/tv_rec.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/tv_rec.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/videoout_opengl.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/videoout_xv.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/videosource.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/vsync.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/DisplayResOSX.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/DisplayResX.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/jsmenu.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/lirc.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythdialogbox.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythdialogbox.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythdisplay.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythgesture.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythmainwindow.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythrender_opengl.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythrender_opengl.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythscreenstack.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythscreentype.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythscreentype.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythuibutton.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythuibuttonlist.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythuibuttonlist.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythuibuttontree.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythuicheckbox.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythuiclock.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythuieditbar.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythuigroup.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythuiguidegrid.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythuihelper.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythuiimage.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythuiprogressbar.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythuishape.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythuispinbox.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythuistatetype.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythuitext.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythuitext.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythuitype.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythuiwebbrowser.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythvirtualkeyboard.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/screensaver-x11.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythupnp/eventing.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythupnp/upnp.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythupnp/upnp.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/programs/mythbackend/scheduler.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/programs/mythcommflag/ClassicLogoDetector.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/programs/mythfrontend/globalsettings.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/programs/mythfrontend/guidegrid.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/programs/mythfrontend/playbackbox.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/programs/mythfrontend/themechooser.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/programs/mythfrontend/themechooser.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/programs/mythpreviewgen/main.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/programs/mythshutdown/main.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/programs/mythshutdown/mythshutdown.pro
  branches/mythtv-rec/mythtv/programs/mythtranscode/main.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/programs/mythtranscode/transcode.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/programs/mythtranscode/transcode.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/settings.pro
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/MythCenter-wide/appear-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/MythCenter-wide/base.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/MythCenter-wide/config-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/MythCenter-wide/controls-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/MythCenter-wide/menu-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/MythCenter-wide/osd.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/MythCenter-wide/recordings-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/MythCenter-wide/schedule-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/MythCenter-wide/settings-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/MythCenter-wide/status-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/MythCenter-wide/welcome-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/MythCenter/base.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/MythCenter/menu-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/MythCenter/osd.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/MythCenter/recordings-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/MythCenter/schedule-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/MythCenter/themeinfo.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/MythCenter/video-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/Terra/base.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/Terra/browser-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/Terra/config-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/Terra/gallery-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/Terra/game-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/Terra/menu-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/Terra/music-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/Terra/netvision-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/Terra/news-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/Terra/osd.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/Terra/osd/infobackground.png
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/Terra/recordings-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/Terra/schedule-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/Terra/settings-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/Terra/status-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/Terra/themeinfo.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/Terra/video-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/Terra/welcome-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/default-wide/appear-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/default-wide/base.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/default-wide/config-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/default-wide/controls-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/default-wide/osd.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/default-wide/recordings-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/default-wide/schedule-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/default-wide/settings-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/default-wide/status-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/default-wide/welcome-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/default/appear-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/default/base.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/default/config-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/default/controls-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/default/osd.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/default/recordings-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/default/schedule-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/default/settings-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/default/status-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/default/welcome-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/mythuitheme.dtd
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/mythuitheme.xsd
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/themestrings.h
  branches/mythtv-rec/themestringstool/run.sh
More information about the mythtv-commits mailing list