[mythtv-commits] mythtv commit: r26833 - in trunk/mythplugins by knight

mythtv at cvs.mythtv.org mythtv at cvs.mythtv.org
Sat Oct 16 12:39:22 UTC 2010


   Author: knight
    Date: 2010-10-16 12:39:22 +0000 (Sat, 16 Oct 2010)
New Revision: 26833
  Changeset: http://svn.mythtv.org/trac/changeset/26833

Log:

Update Polish MythArchive, MythBrowser, MythGallery, MythWeather, MythVideo, MythGame, MythZoneMinder, MythNetvision and MythNews translation patch from Warped. Refs #9103

Added:

  trunk/mythplugins/mytharchive/i18n/mytharchive_pl.qm
  trunk/mythplugins/mytharchive/i18n/mytharchive_pl.ts
  trunk/mythplugins/mythbrowser/i18n/mythbrowser_pl.qm
  trunk/mythplugins/mythbrowser/i18n/mythbrowser_pl.ts
  trunk/mythplugins/mythgallery/i18n/mythgallery_pl.qm
  trunk/mythplugins/mythgallery/i18n/mythgallery_pl.ts
  trunk/mythplugins/mythgame/i18n/mythgame_pl.qm
  trunk/mythplugins/mythgame/i18n/mythgame_pl.ts
  trunk/mythplugins/mythnetvision/i18n/mythnetvision_pl.qm
  trunk/mythplugins/mythnetvision/i18n/mythnetvision_pl.ts
  trunk/mythplugins/mythvideo/i18n/mythvideo_pl.qm
  trunk/mythplugins/mythvideo/i18n/mythvideo_pl.ts
  trunk/mythplugins/mythweather/i18n/mythweather_pl.qm
  trunk/mythplugins/mythweather/i18n/mythweather_pl.ts
  trunk/mythplugins/mythzoneminder/i18n/mythzoneminder_pl.qm
  trunk/mythplugins/mythzoneminder/i18n/mythzoneminder_pl.ts

Modified:

  trunk/mythplugins/mytharchive/i18n/i18n.pro
  trunk/mythplugins/mytharchive/i18n/translate.pro
  trunk/mythplugins/mythbrowser/i18n/i18n.pro
  trunk/mythplugins/mythbrowser/i18n/translate.pro
  trunk/mythplugins/mythgallery/i18n/i18n.pro
  trunk/mythplugins/mythgallery/i18n/translate.pro
  trunk/mythplugins/mythgame/i18n/i18n.pro
  trunk/mythplugins/mythgame/i18n/translate.pro
  trunk/mythplugins/mythnetvision/i18n/i18n.pro
  trunk/mythplugins/mythnetvision/i18n/translate.pro
  trunk/mythplugins/mythnews/i18n/mythnews_pl.qm
  trunk/mythplugins/mythnews/i18n/mythnews_pl.ts
  trunk/mythplugins/mythvideo/i18n/i18n.pro
  trunk/mythplugins/mythvideo/i18n/translate.pro
  trunk/mythplugins/mythweather/i18n/i18n.pro
  trunk/mythplugins/mythweather/i18n/translate.pro
  trunk/mythplugins/mythzoneminder/i18n/i18n.pro
  trunk/mythplugins/mythzoneminder/i18n/translate.pro
More information about the mythtv-commits mailing list