[mythtv-commits] Ticket #9304: mythcommflag random segfaults

MythTV mythtv at cvs.mythtv.org
Mon Nov 29 19:30:20 UTC 2010


#9304: mythcommflag random segfaults
-----------------------------------+----------------------------------------
 Reporter: erikmbuh@…       |      Owner: beirdo 
   Type: Bug Report       |     Status: assigned
 Priority: minor         |    Milestone:     
Component: MythTV - Mythcommflag |     Version: 0.24  
 Severity: medium         |   Resolution:     
 Keywords:             |  Ticket locked: 0    
-----------------------------------+----------------------------------------
Changes (by beirdo):

 * owner: cpinkham => beirdo
 * status: new => assigned


-- 
Ticket URL: <http://svn.mythtv.org/trac/ticket/9304#comment:2>
MythTV <http://www.mythtv.org/>
MythTV Media Center


More information about the mythtv-commits mailing list