[mythtv-commits] mythtv commit: r27211 - in branches/mythtv-rec by danielk

mythtv at cvs.mythtv.org mythtv at cvs.mythtv.org
Sat Nov 13 22:12:33 UTC 2010


   Author: danielk
    Date: 2010-11-13 22:12:31 +0000 (Sat, 13 Nov 2010)
New Revision: 27211
  Changeset: http://svn.mythtv.org/trac/changeset/27211

Log:

Refs #8930. Merges 26952:27210 from trunk to mythtv-rec.

Added:

  branches/mythtv-rec/checksums/mythplugins-0.24.md5sum
  branches/mythtv-rec/checksums/mythplugins-0.24rc2.md5sum
  branches/mythtv-rec/checksums/myththemes-0.24.md5sum
  branches/mythtv-rec/checksums/myththemes-0.24rc2.md5sum
  branches/mythtv-rec/checksums/mythtv-0.24.md5sum
  branches/mythtv-rec/checksums/mythtv-0.24rc2.md5sum
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweather/mythweather/scripts/.gitignore
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweather/mythweather/scripts/Makefile
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweather/mythweather/scripts/Makefile.inc
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweather/mythweather/scripts/ca_envcan/Makefile
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweather/mythweather/scripts/no_yrno/Makefile
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweather/mythweather/scripts/uk_bbc/Makefile
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweather/mythweather/scripts/us_nws/Makefile
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweather/mythweather/scripts/wunderground/Makefile
  branches/mythtv-rec/mythtv/bindings/python/MythTV/_conn_mysqldb.py
  branches/mythtv-rec/mythtv/bindings/python/MythTV/_conn_oursql.py
  branches/mythtv-rec/mythtv/contrib/imports/mirobridge/mirobridge/mirobridge_interpreter_3_5_0.py

Removed:

  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythvideo/README

Modified:

  branches/mythtv-rec/
  branches/mythtv-rec/mythextras/releasescript/release.sh
  branches/mythtv-rec/mythplugins/configure
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mytharchive/i18n/mytharchive_es.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mytharchive/i18n/mytharchive_sv.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mytharchive/i18n/mytharchive_sv.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythbrowser/i18n/mythbrowser_el.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythbrowser/i18n/mythbrowser_el.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythbrowser/i18n/mythbrowser_sv.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythbrowser/i18n/mythbrowser_sv.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgallery/README
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgallery/i18n/mythgallery_es.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgallery/i18n/mythgallery_es.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgallery/i18n/mythgallery_sv.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgallery/i18n/mythgallery_sv.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgame/i18n/mythgame_en_us.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgame/i18n/mythgame_en_us.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgame/i18n/mythgame_sv.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythgame/i18n/mythgame_sv.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythmusic/README
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_el.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_el.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_en_us.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_en_us.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_fr.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_fr.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_pt.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_sv.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_sv.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnetvision/i18n/mythnetvision_en_us.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnetvision/i18n/mythnetvision_en_us.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnetvision/i18n/mythnetvision_sv.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnews/i18n/mythnews_sv.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythnews/i18n/mythnews_sv.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythvideo/i18n/mythvideo_el.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythvideo/i18n/mythvideo_el.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythvideo/i18n/mythvideo_en_us.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythvideo/i18n/mythvideo_en_us.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythvideo/i18n/mythvideo_es.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythvideo/i18n/mythvideo_es.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythvideo/i18n/mythvideo_pt.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythvideo/i18n/mythvideo_sv.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythvideo/i18n/mythvideo_sv.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythvideo/mythvideo/scripts/MythTV/MythVideoCommon.pm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythvideo/mythvideo/scripts/jamu.py
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweather/i18n/mythweather_en_us.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweather/i18n/mythweather_en_us.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweather/i18n/mythweather_sv.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweather/i18n/mythweather_sv.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweather/mythweather.pro
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweather/mythweather/mythweather.pro
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweb/classes/Translate.php
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweb/modules/_shared/lang/Finnish.lang
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweb/modules/_shared/lang/German.lang
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweb/modules/_shared/lang/Swedish.lang
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweb/modules/stream/stream_flv.pl
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweb/modules/tv/upcoming.php
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweb/skins/clean_blue/status.css
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweb/skins/default/status.css
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweb/skins/elkin/status.css
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweb/skins/grey/music.css
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweb/skins/grey/status.css
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweb/skins/grey/tv_detail.css
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweb/skins/grey/welcome.css
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweb/skins/haze_dark/status.css
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweb/skins/haze_dark/tv_detail.css
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweb/skins/haze_dark/welcome.css
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweb/skins/haze_light/status.css
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweb/skins/haze_light/tv_detail.css
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythweb/skins/haze_light/welcome.css
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythzoneminder/i18n/mythzoneminder_en_us.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythzoneminder/i18n/mythzoneminder_en_us.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythzoneminder/i18n/mythzoneminder_es.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythzoneminder/i18n/mythzoneminder_es.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythzoneminder/i18n/mythzoneminder_fr.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythzoneminder/i18n/mythzoneminder_fr.ts
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythzoneminder/i18n/mythzoneminder_sv.qm
  branches/mythtv-rec/mythplugins/mythzoneminder/i18n/mythzoneminder_sv.ts
  branches/mythtv-rec/myththemes/Mythbuntu/browser-ui.xml
  branches/mythtv-rec/myththemes/metallurgy/osd.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/
  branches/mythtv-rec/mythtv/Makefile
  branches/mythtv-rec/mythtv/bindings/python/MythTV/__init__.py
  branches/mythtv-rec/mythtv/bindings/python/MythTV/altdict.py
  branches/mythtv-rec/mythtv/bindings/python/MythTV/connections.py
  branches/mythtv-rec/mythtv/bindings/python/MythTV/database.py
  branches/mythtv-rec/mythtv/bindings/python/MythTV/dataheap.py
  branches/mythtv-rec/mythtv/bindings/python/MythTV/logging.py
  branches/mythtv-rec/mythtv/bindings/python/MythTV/methodheap.py
  branches/mythtv-rec/mythtv/bindings/python/MythTV/mythproto.py
  branches/mythtv-rec/mythtv/bindings/python/MythTV/system.py
  branches/mythtv-rec/mythtv/bindings/python/MythTV/ttvdb/cache.py
  branches/mythtv-rec/mythtv/bindings/python/MythTV/utility.py
  branches/mythtv-rec/mythtv/bindings/python/MythTV/wikiscripts/wikiscripts.py
  branches/mythtv-rec/mythtv/bindings/python/scripts/mythpython
  branches/mythtv-rec/mythtv/configure
  branches/mythtv-rec/mythtv/contrib/imports/mirobridge/mirobridge.py
  branches/mythtv-rec/mythtv/external/FFmpeg/libavcodec/arm/asm-offsets.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/external/FFmpeg/libavcodec/arm/mpegvideo_neon.S
  branches/mythtv-rec/mythtv/external/FFmpeg/libavcodec/mpeg4videodec.c
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_da.qm
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_da.ts
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_el.qm
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_el.ts
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_en_ca.qm
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_en_ca.ts
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_en_us.qm
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_en_us.ts
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_fr.qm
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_fr.ts
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_sv.qm
  branches/mythtv-rec/mythtv/i18n/mythfrontend_sv.ts
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmyth/audiooutputalsa.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmyth/audiooutputbase.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmyth/audiooutputpulse.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmyth/mythcontext.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmyth/mythdialogs.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmyth/mythdialogs.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmyth/mythplugin.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmyth/programinfo.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmyth/programinfo.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythbluray/bdnav/uo_mask_table.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythbluray/bluray.c
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythbluray/bluray.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythbluray/decoders/graphics_controller.c
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythbluray/decoders/graphics_controller.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythbluray/hdmv/hdmv_vm.c
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythdb/mythcorecontext.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythdb/mythdb.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythdb/mythdb.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythdb/mythdbcon.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythdb/mythsystem.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythdb/mythversion.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/BDRingBuffer.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/BDRingBuffer.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/RingBuffer.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/RingBuffer.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/avformatdecoder.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/dbcheck.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/dbcheck.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/decoderbase.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/deletemap.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/deletemap.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/mhi.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/mythcommflagplayer.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/mythdvdplayer.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/mythplayer.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/mythplayer.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/nuppeldecoder.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/osd.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/osd.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/playercontext.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/playercontext.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/privatedecoder_crystalhd.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/recordingprofile.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/recordingprofile.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/subtitlescreen.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/teletextdecoder.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/tv_play.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/tv_play.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/tv_rec.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythtv/videosource.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythimage.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythimage.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythpainter.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythpainter.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythpainter_d3d9.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythpainter_d3d9.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythpainter_ogl.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythpainter_ogl.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythpainter_qimage.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythpainter_qimage.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythpainter_qt.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythpainter_qt.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythpainter_vdpau.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythpainter_vdpau.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythrender_opengl.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythrender_opengl.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythscreenstack.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythscreenstack.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythscreentype.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythscreentype.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythuibuttonlist.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythuiguidegrid.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythuihelper.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythuihelper.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythuiimage.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythuiimage.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythuishape.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythuitext.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythuitype.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythuitype.h
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythui/mythuiwebbrowser.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythupnp/threadpool.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/programs/mythbackend/main_helpers.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/programs/mythbackend/scheduler.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/programs/mythcommflag/ClassicCommDetector.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/programs/mythcommflag/CommDetector2.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/programs/mythcommflag/PrePostRollFlagger.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/programs/mythfrontend/main.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/programs/mythfrontend/themechooser.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/programs/mythpreviewgen/main.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/programs/mythtv-setup/backendsettings.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/programs/mythtv-setup/main.cpp
  branches/mythtv-rec/mythtv/programs/scripts/internetcontent/nv_python_libs/configs/XSLT/chandraRSS_item.xsl
  branches/mythtv-rec/mythtv/programs/scripts/internetcontent/nv_python_libs/configs/XSLT/cnetRSS_item.xsl
  branches/mythtv-rec/mythtv/programs/scripts/internetcontent/nv_python_libs/configs/XSLT/discoveryNowRSS_item.xsl
  branches/mythtv-rec/mythtv/programs/scripts/internetcontent/nv_python_libs/configs/XSLT/divefilmRSS_item.xsl
  branches/mythtv-rec/mythtv/programs/scripts/internetcontent/nv_python_libs/configs/XSLT/jplRSS_item.xsl
  branches/mythtv-rec/mythtv/programs/scripts/internetcontent/nv_python_libs/configs/XSLT/skyAtNightRSS_item.xsl
  branches/mythtv-rec/mythtv/programs/scripts/internetcontent/nv_python_libs/hulu/hulu_api.py
  branches/mythtv-rec/mythtv/programs/scripts/internetcontent/nv_python_libs/xsltfunctions/tedtalksXSL_api.py
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/MythCenter-wide/osd.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/Terra/schedule-ui.xml
  branches/mythtv-rec/mythtv/themes/Terra/video-ui.xml
  branches/mythtv-rec/packaging/Win32/build/win32-packager.pl
  branches/mythtv-rec/themestringstool/run.sh
More information about the mythtv-commits mailing list