[mythtv-commits] mythtv commit: r27207 by danielk

mythtv at cvs.mythtv.org mythtv at cvs.mythtv.org
Fri Nov 12 20:38:51 UTC 2010


      Author: danielk
        Date: 2010-11-12 20:38:51 +0000 (Fri, 12 Nov 2010)
New Revision: 27207
   Changeset: http://svn.mythtv.org/trac/changeset/27207

Log:

mythtv-rec: Removes some debugging accidentally left in [27205].

Modified:

   branches/mythtv-rec/mythtv/libs/libmythdb/mythsystem.cpp
More information about the mythtv-commits mailing list