[mythtv-commits] mythtv commit: r27126 - in trunk/mythplugins by knight

mythtv at cvs.mythtv.org mythtv at cvs.mythtv.org
Mon Nov 8 12:45:24 UTC 2010


   Author: knight
    Date: 2010-11-08 12:45:24 +0000 (Mon, 08 Nov 2010)
New Revision: 27126
  Changeset: http://svn.mythtv.org/trac/changeset/27126

Log:

Generate Spanish QMs

Modified:

  trunk/mythplugins/mytharchive/i18n/mytharchive_es.qm
  trunk/mythplugins/mythgallery/i18n/mythgallery_es.qm
  trunk/mythplugins/mythvideo/i18n/mythvideo_es.qm
  trunk/mythplugins/mythzoneminder/i18n/mythzoneminder_es.qm
More information about the mythtv-commits mailing list