[mythtv-commits] mythtv commit: r27095 by reynaldo

mythtv at cvs.mythtv.org mythtv at cvs.mythtv.org
Thu Nov 4 01:36:38 UTC 2010


      Author: reynaldo
        Date: 2010-11-04 01:36:38 +0000 (Thu, 04 Nov 2010)
New Revision: 27095
   Changeset: http://svn.mythtv.org/trac/changeset/27095

Log:

Minor fix

Modified:

   trunk/mythplugins/mythgallery/i18n/mythgallery_es.ts
More information about the mythtv-commits mailing list