[mythtv-commits] mythtv commit: r24825 - in branches/mythtv-hdaudio by jyavenard

mythtv at cvs.mythtv.org mythtv at cvs.mythtv.org
Mon May 24 09:24:08 UTC 2010


   Author: jyavenard
    Date: 2010-05-24 09:24:07 +0000 (Mon, 24 May 2010)
New Revision: 24825
  Changeset: http://svn.mythtv.org/trac/changeset/24825

Added:

  branches/mythtv-hdaudio/mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_ru.ts
  branches/mythtv-hdaudio/mythplugins/mythnetvision/mythfillnetvision/
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmyth/mythrssmanager.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmyth/mythrssmanager.h
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmyth/netgrabbermanager.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmyth/netgrabbermanager.h
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmyth/netutils.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmyth/netutils.h
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmyth/rssparse.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmyth/rssparse.h
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythhdhomerun/hdhomerun_os_posix.c
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythhdhomerun/hdhomerun_os_windows.c
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythhdhomerun/hdhomerun_sock.h
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythhdhomerun/hdhomerun_sock_posix.c
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythhdhomerun/hdhomerun_sock_windows.c
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythui/mythpainter_d3d9.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythui/mythpainter_d3d9.h
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythui/mythpainter_qimage.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythui/mythpainter_qimage.h
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythui/mythpainter_yuva.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythui/mythpainter_yuva.h
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythui/mythrender_d3d9.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythui/mythrender_d3d9.h
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythui/mythrender_opengl.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythui/mythrender_opengl.h
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythui/mythrender_opengl_defs.h
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythui/mythuieditbar.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythui/mythuieditbar.h
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/programs/scripts/cpsimple
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/programs/scripts/cpsvndir
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/programs/scripts/internetcontent/
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/themes/MythCenter-wide/osd.xml
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/themes/MythCenter/osd.xml
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/themes/Terra/osd.xml
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/themes/default-wide/osd.xml
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/themes/default/osd.xml

Removed:

  branches/mythtv-hdaudio/mythplugins/mythnetvision/mythnetvision/grabbermanager.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythplugins/mythnetvision/mythnetvision/grabbermanager.h
  branches/mythtv-hdaudio/mythplugins/mythnetvision/mythnetvision/netutils.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythplugins/mythnetvision/mythnetvision/netutils.h
  branches/mythtv-hdaudio/mythplugins/mythnetvision/mythnetvision/parse.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythplugins/mythnetvision/mythnetvision/parse.h
  branches/mythtv-hdaudio/mythplugins/mythnetvision/mythnetvision/rssdbutil.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythplugins/mythnetvision/mythnetvision/rssdbutil.h
  branches/mythtv-hdaudio/mythplugins/mythnetvision/mythnetvision/rssmanager.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythplugins/mythnetvision/mythnetvision/rssmanager.h
  branches/mythtv-hdaudio/mythplugins/mythnetvision/mythnetvision/scripts/
  branches/mythtv-hdaudio/mythplugins/mythnetvision/mythnetvision/search.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythplugins/mythnetvision/mythnetvision/search.h
  branches/mythtv-hdaudio/mythplugins/mythnetvision/mythnetvision/treedbutil.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythplugins/mythnetvision/mythnetvision/treedbutil.h
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythhdhomerun/hdhomerun_dhcp.c
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythhdhomerun/hdhomerun_dhcp.h

Modified:

  branches/mythtv-hdaudio/mythplugins/mythmusic/i18n/i18n.pro
  branches/mythtv-hdaudio/mythplugins/mythmusic/i18n/translate.pro
  branches/mythtv-hdaudio/mythplugins/mythnetvision/mythnetvision.pro
  branches/mythtv-hdaudio/mythplugins/mythnetvision/mythnetvision/dbcheck.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythplugins/mythnetvision/mythnetvision/downloadmanager.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythplugins/mythnetvision/mythnetvision/downloadmanager.h
  branches/mythtv-hdaudio/mythplugins/mythnetvision/mythnetvision/imagedownloadmanager.h
  branches/mythtv-hdaudio/mythplugins/mythnetvision/mythnetvision/main.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythplugins/mythnetvision/mythnetvision/mythnetvision.pro
  branches/mythtv-hdaudio/mythplugins/mythnetvision/mythnetvision/netsearch.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythplugins/mythnetvision/mythnetvision/netsearch.h
  branches/mythtv-hdaudio/mythplugins/mythnetvision/mythnetvision/nettree.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythplugins/mythnetvision/mythnetvision/nettree.h
  branches/mythtv-hdaudio/mythplugins/mythnetvision/mythnetvision/rsseditor.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythplugins/mythnetvision/mythnetvision/rsseditor.h
  branches/mythtv-hdaudio/mythplugins/mythnetvision/mythnetvision/searcheditor.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythplugins/mythnetvision/mythnetvision/searcheditor.h
  branches/mythtv-hdaudio/mythplugins/mythnetvision/mythnetvision/treeeditor.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythplugins/mythnetvision/mythnetvision/treeeditor.h
  branches/mythtv-hdaudio/mythplugins/mythweb/classes/MythTVChannel.php
  branches/mythtv-hdaudio/mythplugins/mythweb/classes/MythTVProgram.php
  branches/mythtv-hdaudio/mythplugins/mythweb/classes/MythTVRecording.php
  branches/mythtv-hdaudio/mythplugins/mythweb/modules/tv/includes/recording_schedules.php
  branches/mythtv-hdaudio/mythplugins/mythweb/modules/tv/recorded.php
  branches/mythtv-hdaudio/mythplugins/mythweb/modules/tv/tmpl/lite/set_channels.php
  branches/mythtv-hdaudio/myththemes/Arclight/netvision-ui.xml
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/bindings/perl/MythTV.pm
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/bindings/perl/MythTV/Channel.pm
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/bindings/python/MythTV/MythBase.py
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/bindings/python/MythTV/MythStatic.py
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/bindings/python/MythTV/tmdb/tmdb_api.py
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/configure
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/docs/index.html
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/docs/mythtv-HOWTO-1.html
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/docs/mythtv-HOWTO-10.html
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/docs/mythtv-HOWTO-11.html
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/docs/mythtv-HOWTO-12.html
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/docs/mythtv-HOWTO-13.html
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/docs/mythtv-HOWTO-14.html
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/docs/mythtv-HOWTO-15.html
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/docs/mythtv-HOWTO-16.html
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/docs/mythtv-HOWTO-17.html
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/docs/mythtv-HOWTO-18.html
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/docs/mythtv-HOWTO-19.html
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/docs/mythtv-HOWTO-2.html
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/docs/mythtv-HOWTO-20.html
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/docs/mythtv-HOWTO-21.html
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/docs/mythtv-HOWTO-22.html
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/docs/mythtv-HOWTO-23.html
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/docs/mythtv-HOWTO-24.html
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/docs/mythtv-HOWTO-3.html
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/docs/mythtv-HOWTO-4.html
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/docs/mythtv-HOWTO-5.html
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/docs/mythtv-HOWTO-6.html
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/docs/mythtv-HOWTO-7.html
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/docs/mythtv-HOWTO-8.html
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/docs/mythtv-HOWTO-9.html
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/docs/mythtv-HOWTO-singlehtml.html
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/docs/mythtv-HOWTO.html
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/docs/mythtv-HOWTO.sgml
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/docs/mythtv-HOWTO.txt
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmyth/libmyth.pro
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmyth/programinfo.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmyth/schemawizard.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythdb/mythversion.h
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythdvdnav/dvdnav/vm/vm.c
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythhdhomerun/hdhomerun.h
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythhdhomerun/hdhomerun_channels.c
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythhdhomerun/hdhomerun_channels.h
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythhdhomerun/hdhomerun_channelscan.c
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythhdhomerun/hdhomerun_channelscan.h
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythhdhomerun/hdhomerun_config.c
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythhdhomerun/hdhomerun_control.c
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythhdhomerun/hdhomerun_control.h
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythhdhomerun/hdhomerun_debug.c
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythhdhomerun/hdhomerun_debug.h
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythhdhomerun/hdhomerun_device.c
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythhdhomerun/hdhomerun_device.h
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythhdhomerun/hdhomerun_device_selector.c
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythhdhomerun/hdhomerun_device_selector.h
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythhdhomerun/hdhomerun_discover.c
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythhdhomerun/hdhomerun_discover.h
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythhdhomerun/hdhomerun_os.h
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythhdhomerun/hdhomerun_os_posix.h
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythhdhomerun/hdhomerun_os_windows.h
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythhdhomerun/hdhomerun_pkt.c
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythhdhomerun/hdhomerun_pkt.h
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythhdhomerun/hdhomerun_types.h
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythhdhomerun/hdhomerun_video.c
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythhdhomerun/hdhomerun_video.h
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythhdhomerun/libmythhdhomerun.pro
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythtv/NuppelVideoPlayer.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythtv/channelsettings.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythtv/dbcheck.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythtv/diseqc.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythtv/hdhrchannel.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythtv/hdhrstreamhandler.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythtv/hdhrstreamhandler.h
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythtv/jobqueue.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythtv/previewgenerator.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythtv/videooutbase.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythtv/vsync.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythui/libmythui.pro
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythui/mythdialogbox.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythui/mythdialogbox.h
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythui/mythfontproperties.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythui/mythfontproperties.h
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythui/mythimage.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythui/mythimage.h
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythui/mythmainwindow.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythui/mythmainwindow.h
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythui/mythmainwindow_internal.h
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythui/mythpainter.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythui/mythpainter.h
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythui/mythpainter_ogl.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythui/mythpainter_ogl.h
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythui/mythpainter_qt.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythui/mythpainter_vdpau.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythui/mythpainter_vdpau.h
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythui/mythscreentype.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythui/mythuiimage.h
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythui/mythuiprogressbar.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythui/mythuiprogressbar.h
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythui/mythuishape.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythui/mythuishape.h
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythui/mythuitext.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythui/mythuitext.h
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythui/xmlparsebase.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythui/xmlparsebase.h
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythupnp/httprequest.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/libs/libmythupnp/httprequest.h
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/programs/mythbackend/httpstatus.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/programs/mythbackend/httpstatus.h
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/programs/mythbackend/main.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/programs/mythbackend/mediaserver.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/programs/mythbackend/mythxml.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/programs/mythbackend/mythxml.h
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/programs/mythbackend/upnpcdstv.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/programs/mythbackend/upnpcdstv.h
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/programs/mythbackend/upnpcdsvideo.h
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/programs/mythfilldatabase/xmltvparser.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/programs/mythfrontend/globalsettings.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/programs/mythfrontend/playbackbox.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/programs/mythfrontend/progdetails.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/programs/mythshutdown/main.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/programs/mythtv-setup/backendsettings.cpp
  branches/mythtv-hdaudio/mythtv/programs/scripts/scripts.pro
  branches/mythtv-hdaudio/packaging/rpm/build_myth.sh
  branches/mythtv-hdaudio/packaging/rpm/mythtv.spec

Log:

Branch mythtv-hdaudio: Merge with trunk r24730:24824
More information about the mythtv-commits mailing list