[mythtv-commits] mythtv commit: r24623 - in trunk/mythtv by cpinkham

mythtv at cvs.mythtv.org mythtv at cvs.mythtv.org
Thu May 13 04:12:30 UTC 2010


   Author: cpinkham
    Date: 2010-05-13 04:12:30 +0000 (Thu, 13 May 2010)
New Revision: 24623
  Changeset: http://svn.mythtv.org/trac/changeset/24623

Added:

  trunk/mythtv/libs/libmythdb/mythcorecontext.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythdb/mythcorecontext.h
  trunk/mythtv/libs/libmythdb/mythsystem.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythdb/mythsystem.h

Removed:

  trunk/mythtv/libs/libmythui/mythsystem.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythui/mythsystem.h

Modified:

  trunk/mythtv/libs/libmyth/audiooutputalsa.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmyth/audiooutputbase.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmyth/audiooutputca.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmyth/audiooutputdx.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmyth/audiooutputjack.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmyth/audiooutputnull.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmyth/audiooutputoss.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmyth/audiooutputpulse.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmyth/audiooutputwin.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmyth/audiopulseutil.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmyth/dbutil.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmyth/dialogbox.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmyth/langsettings.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmyth/mediamonitor-unix.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmyth/mediamonitor-windows.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmyth/mythcdrom-freebsd.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmyth/mythcdrom-linux.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmyth/mythconfigdialogs.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmyth/mythcontext.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmyth/mythcontext.h
  trunk/mythtv/libs/libmyth/mythdialogs.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmyth/mythmediamonitor.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmyth/mythplugin.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmyth/mythterminal.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmyth/mythuifilebrowser.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmyth/mythwidgets.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmyth/mythwizard.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmyth/programinfo.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmyth/programlist.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmyth/rawsettingseditor.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmyth/remoteutil.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmyth/schemawizard.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmyth/settings.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmyth/storagegroup.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmyth/uilistbtntype.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmyth/uitypes.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmyth/util.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmyth/util.h
  trunk/mythtv/libs/libmyth/virtualkeyboard_qt.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmyth/volumebase.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmyth/xmlparse.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythdb/libmythdb.pro
  trunk/mythtv/libs/libmythdb/mythevent.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythdb/mythevent.h
  trunk/mythtv/libs/libmythdb/mythversion.h
  trunk/mythtv/libs/libmythdb/remotefile.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythdb/remotefile.h
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/BDRingBuffer.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/DVDRingBuffer.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/DetectLetterbox.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/DeviceReadBuffer.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/NuppelVideoPlayer.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/NuppelVideoRecorder.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/ThreadedFileWriter.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/analogsignalmonitor.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/audioinput.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/audioinputalsa.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/audioinputoss.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/avformatdecoder.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/cardutil.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/cc708decoder.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/channelbase.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/channelgroup.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/channelgroupsettings.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/channelscan/channelimporter.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/channelscan/channelscanner_gui.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/channelscan/channelscanner_gui_scan_pane.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/channelscan/inputselectorsetting.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/channelscan/scaninfo.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/datadirect.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/dbchannelinfo.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/dbcheck.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/decoderbase.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/diseqc.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/diseqcsettings.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/dvbdev/dvbci.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/dvbrecorder.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/eitfixup.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/eithelper.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/filtermanager.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/firewiredevice.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/firewirerecorder.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/firewiresignalmonitor.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/hdhrchannel.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/hdhrrecorder.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/hdhrsignalmonitor.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/hdhrstreamhandler.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/importrecorder.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/iso639.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/jobqueue.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/linuxavcinfo.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/linuxfirewiredevice.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/livetvchain.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/mhi.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/mpeg/atscdescriptors.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/mpegrecorder.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/mythsystemevent.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/nuppeldecoder.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/osd.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/osdchromakey.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/osdlistbtntype.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/osdsurface.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/osdtypes.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/playercontext.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/playgroup.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/previewgenerator.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/profilegroup.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/recordinginfo.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/recordinglist.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/recordingprofile.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/recordingrule.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/remoteencoder.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/scanwizard.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/scheduledrecording.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/signalmonitor.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/textsubtitleparser.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/transporteditor.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/tv_play.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/tv_rec.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/tvosdmenuentry.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/tvremoteutil.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/udpnotify.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/v4lchannel.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/videodisplayprofile.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/videoout_d3d.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/videoout_directfb.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/videoout_opengl.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/videoout_quartz.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/videoout_vdpau.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/videoout_xv.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/videooutbase.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/videooutwindow.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/videosource.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/vsync.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythui/libmythui.pro
  trunk/mythtv/libs/libmythui/mythmainwindow.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythui/mythmainwindow.h
  trunk/mythtv/programs/mythavtest/main.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythbackend/autoexpire.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythbackend/encoderlink.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythbackend/housekeeper.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythbackend/httpstatus.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythbackend/main.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythbackend/main_helpers.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythbackend/mainserver.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythbackend/mediaserver.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythbackend/mythxml.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythbackend/playbacksock.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythbackend/scheduler.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythbackend/upnpcdsmusic.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythbackend/upnpcdstv.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythbackend/upnpcdsvideo.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythbackend/upnpmedia.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythcommflag/BlankFrameDetector.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythcommflag/BorderDetector.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythcommflag/CannyEdgeDetector.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythcommflag/ClassicCommDetector.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythcommflag/ClassicLogoDetector.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythcommflag/CustomEventRelayer.h
  trunk/mythtv/programs/mythcommflag/FrameAnalyzer.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythcommflag/HistogramAnalyzer.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythcommflag/PGMConverter.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythcommflag/PrePostRollFlagger.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythcommflag/SceneChangeDetector.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythcommflag/TemplateFinder.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythcommflag/TemplateMatcher.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythcommflag/main.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythcommflag/pgm.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythfilldatabase/filldata.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythfilldatabase/fillutil.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythfilldatabase/icondata.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythfilldatabase/main.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythfilldatabase/xmltvparser.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythfrontend/actionset.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythfrontend/backendconnectionmanager.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythfrontend/channelrecpriority.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythfrontend/customedit.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythfrontend/custompriority.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythfrontend/exitprompt.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythfrontend/globalsettings.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythfrontend/guidegrid.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythfrontend/keybindings.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythfrontend/keygrabber.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythfrontend/main.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythfrontend/manualschedule.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythfrontend/mythappearance.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythfrontend/mythcontrols.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythfrontend/mythfexml.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythfrontend/mythosdmenueditor.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythfrontend/networkcontrol.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythfrontend/playbackbox.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythfrontend/playbackboxhelper.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythfrontend/progdetails.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythfrontend/progfind.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythfrontend/proglist.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythfrontend/programrecpriority.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythfrontend/schedulecommon.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythfrontend/statusbox.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythfrontend/viewscheduled.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythfrontend/viewschedulediff.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythjobqueue/main.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythlcdserver/lcdprocclient.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythlcdserver/main.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythshutdown/main.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythtranscode/main.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythtranscode/transcode.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythtv-setup/backendsettings.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythtv-setup/channeleditor.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythtv-setup/checksetup.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythtv-setup/exitprompt.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythtv-setup/expertsettingseditor.h
  trunk/mythtv/programs/mythtv-setup/importicons.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythtv-setup/main.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythtv-setup/startprompt.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythwelcome/main.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythwelcome/welcomedialog.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythwelcome/welcomesettings.cpp

Log:

Short answer:

If your patch breaks, ESC : %s/gContext/gCoreContext/g ENTER in 99% of cases.
If that doesn't fix it, it might be s/gContext->GetMainWindow/GetMythMainWindow/g
And make clean since the API version changed.

Long answer:

This commit is a MythContext reorganization patch. The main goal is to get
the non-GUI portions of MythContext deeper into the library dependency
tree. libmyth depends on libmythui which depends on libmythdb. This means
that neither libmythdb or libmythui can use anything in the current
MythContext. This patch addresses this issue by moving most of MythContext
into libmythdb as MythCoreContext. This will for instance allow libmythdb
and libmythui code to use the existing master backend connection rather than
having to open a new connection to talk to the master.

To accomplish the above, this patch...

- moves the non-GUI portions of MythContext to a new MythCoreContext class
 located in libs/libmythdb/mythcorecontext.(cpp|h). Also changes
 #include mythcontext.h to #include mythcorecontext.h where applicable.

- adds a new gCoreContext global pointer to the MythCoreContext instance.
 gCoreContext is now used in most places that gContext was used previously
 since most of these methods are now in MythCoreContext. The global
 gCoreContext creation/deletion is handled by the global MythContext.
 MythContext does not inherit from MythCoreContext because we need the
 routines in MythCoreContext to be accessible via the gCoreContext pointer
 inside libmythdb and libmythui.

- moves mythsystem.(cpp|h) from libmythui to libmythdb

- moves the following methods out of MythContext:

 MythContext::sendPlaybackStart() -> sendPlaybackStart() in libmyth/util.cpp
 MythContext::sendPlaybackEnd()  -> sendPlaybackEnd() in libmyth/util.cpp

- gets rid of the following methods:

 MythContext::GetMainWindow()   (use mythmainwindow.h's GetMythMainWindow())
 MythContext::SetMainWindow()   (not needed without ::GetMainWindow())
 MythContext::TranslateKeyPress() (already commented as deprecated,
                  use GetMythMainWindow()->TranslateKeyPress())

- creates the following method(s):

 MythContext::SetDisableEventPopup(bool) (used by frontend's exit prompt
                      code to disable popups since
                      MythContext::SetMainWindow() does
                      not exist anymore)

- performs some minor header cleanup, converting some files from #including
 mythcontext.h to instead include mythverbose.h since all they needed was
 access to the VERBOSE macro.


You'll need to do a make clean on this one. The binary API is updated and
libmythdb, libmythui, and libmyth are all changed more than a tiny bit.
Most of the rest of the changes are s/gContext/gCoreContext/g with a little
s/mythcontext.h/mythcorecontext.h/ thrown in for #include changes.

=============================================================================


More information about the mythtv-commits mailing list