[mythtv-commits] mythtv commit: r24489 by robertm

mythtv at cvs.mythtv.org mythtv at cvs.mythtv.org
Sun May 9 01:28:46 UTC 2010


      Author: robertm
        Date: 2010-05-09 01:28:46 +0000 (Sun, 09 May 2010)
New Revision: 24489
   Changeset: http://svn.mythtv.org/trac/changeset/24489

Modified:

   trunk/mythtv/libs/libmythbdnav/libmythbdnav.pro

Log:

Simplify libmythbdnav .pro file.

More information about the mythtv-commits mailing list