[mythtv-commits] Ticket #8229: Swedish translation of MythNetvision

MythTV mythtv at cvs.mythtv.org
Sat Mar 27 17:23:54 UTC 2010


#8229: Swedish translation of MythNetvision
----------------------------------------+-----------------------------------
 Reporter: Jonatan <mythtv@…>     |    Owner: reynaldo
   Type: patch            |   Status: new   
 Priority: minor            |  Milestone: unknown 
Component: Translations        |   Version: head  
 Severity: medium           |   Mlocked: 0    
----------------------------------------+-----------------------------------


-- 
Ticket URL: <http://svn.mythtv.org/trac/ticket/8229>
MythTV <http://www.mythtv.org/>
MythTV


More information about the mythtv-commits mailing list