[mythtv-commits] Ticket #8206: Pseudostreaming for Mythweb

MythTV mythtv at cvs.mythtv.org
Sat Mar 20 16:59:57 UTC 2010


#8206: Pseudostreaming for Mythweb
------------------------------------------+---------------------------------
 Reporter: Vitold <vitold.md@…>     |    Owner: kormoc 
   Type: enhancement          |   Status: new  
 Priority: minor             |  Milestone: unknown
Component: Plugin - MythWeb       |   Version: unknown
 Severity: medium            |   Mlocked: 0   
------------------------------------------+---------------------------------


-- 
Ticket URL: <http://svn.mythtv.org/trac/ticket/8206>
MythTV <http://www.mythtv.org/>
MythTV


More information about the mythtv-commits mailing list