[mythtv-commits] Ticket #8799: [PATCH i18n] Estonian translation

MythTV mythtv at cvs.mythtv.org
Fri Aug 20 08:55:13 UTC 2010


#8799: [PATCH i18n] Estonian translation
---------------------------------------------------+------------------------
   Reporter: Marko Punnar <mythtv@…>      |    Owner: reynaldo 
     Type: patch               |   Status: new    
   Priority: minor               |  Milestone: unknown  
  Component: Translations            |   Version: Trunk Head
   Severity: medium               |  Keywords:      
Ticket locked: 0                 | 
---------------------------------------------------+------------------------
 http://www.aretaja.org/pub/estonian_translation.diff.gz

-- 
Ticket URL: <http://svn.mythtv.org/trac/ticket/8799>
MythTV <http://www.mythtv.org/>
MythTV


More information about the mythtv-commits mailing list