[mythtv-commits] Ticket #6842: Identify Motorola DCX-3200 box

MythTV mythtv at cvs.mythtv.org
Mon Oct 26 23:12:41 UTC 2009


#6842: Identify Motorola DCX-3200 box
------------------------------+---------------------------------------------
 Reporter: xris       |    Owner: stuartm
   Type: patch       |    Status: new  
 Priority: minor       |  Milestone: 0.22  
Component: MythTV - General |   Version: head  
 Severity: medium      |  Resolution:     
 Mlocked: 0         | 
------------------------------+---------------------------------------------
Changes (by paulh):

 * status: closed => new
 * resolution: fixed =>


Comment:

 New patch added for DCX3200-M.

-- 
Ticket URL: <http://svn.mythtv.org/trac/ticket/6842#comment:12>
MythTV <http://www.mythtv.org/>
MythTV


More information about the mythtv-commits mailing list