[mythtv-commits] mythtv commit: r21009 by janne

mythtv at cvs.mythtv.org mythtv at cvs.mythtv.org
Fri Jul 24 16:55:50 UTC 2009


      Author: janne
        Date: 2009-07-24 16:55:50 +0000 (Fri, 24 Jul 2009)
New Revision: 21009
   Changeset: http://cvs.mythtv.org/trac/changeset/21009

Modified:

   trunk/mythtv/programs/mythtv/

Log:

ignore version.cpp in programs/mythtv

More information about the mythtv-commits mailing list