[mythtv-commits] mythtv commit: r19172 - in branches/mythtv-vid by danielk

mythtv at cvs.mythtv.org mythtv at cvs.mythtv.org
Sat Nov 29 15:23:31 UTC 2008


   Author: danielk
    Date: 2008-11-29 15:23:30 +0000 (Sat, 29 Nov 2008)
New Revision: 19172
  Changeset: http://cvs.mythtv.org/trac/changeset/19172

Modified:

  branches/mythtv-vid/configure
  branches/mythtv-vid/libs/libavformat/libavformat.pro
  branches/mythtv-vid/libs/libmyth/mythcdrom-linux.cpp
  branches/mythtv-vid/libs/libmyth/mythcdrom.cpp
  branches/mythtv-vid/libs/libmyth/mythcdrom.h
  branches/mythtv-vid/libs/libmyth/mythcontext.cpp
  branches/mythtv-vid/libs/libmyth/mythcontext.h
  branches/mythtv-vid/libs/libmythdb/mythversion.h
  branches/mythtv-vid/libs/libmythtv/dbchannelinfo.cpp
  branches/mythtv-vid/libs/libmythtv/dbcheck.cpp
  branches/mythtv-vid/libs/libmythtv/dtvrecorder.cpp
  branches/mythtv-vid/libs/libmythtv/filtermanager.cpp
  branches/mythtv-vid/libs/libmythtv/infostructs.cpp
  branches/mythtv-vid/libs/libmythtv/mpeg/H264Parser.cpp
  branches/mythtv-vid/libs/libmythtv/mpeg/H264Parser.h
  branches/mythtv-vid/libs/libmythtv/mpeg/dvbdescriptors.cpp
  branches/mythtv-vid/libs/libmythtv/mpeg/mpegtables.h
  branches/mythtv-vid/libs/libmythtv/programinfo.cpp
  branches/mythtv-vid/libs/libmythtv/programinfo.h
  branches/mythtv-vid/libs/libmythtv/recorderbase.cpp
  branches/mythtv-vid/libs/libmythtv/recorderbase.h
  branches/mythtv-vid/libs/libmythui/mythimage.cpp
  branches/mythtv-vid/libs/libmythui/mythimage.h
  branches/mythtv-vid/libs/libmythui/mythuibuttonlist.cpp
  branches/mythtv-vid/libs/libmythui/mythuihelper.cpp
  branches/mythtv-vid/libs/libmythui/mythuihelper.h
  branches/mythtv-vid/libs/libmythui/mythuiimage.cpp
  branches/mythtv-vid/libs/libmythui/mythuiimage.h
  branches/mythtv-vid/libs/libmythupnp/httprequest.cpp
  branches/mythtv-vid/libs/libmythupnp/upnpcds.cpp
  branches/mythtv-vid/libs/libmythupnp/upnputil.cpp
  branches/mythtv-vid/programs/mythbackend/backendutil.cpp
  branches/mythtv-vid/programs/mythfilldatabase/filldata.cpp
  branches/mythtv-vid/programs/mythfrontend/playbackbox.cpp
  branches/mythtv-vid/settings.pro
  branches/mythtv-vid/themes/default-wide/base.xml
  branches/mythtv-vid/themes/default-wide/schedule-ui.xml
  branches/mythtv-vid/themes/default/base.xml

Log:

Refs #2287. Merges r19085:19164 from trunk to mythtv-vid
More information about the mythtv-commits mailing list