[mythtv-commits] mythtv commit: r19143 - in trunk/mythplugins by janne

mythtv at cvs.mythtv.org mythtv at cvs.mythtv.org
Fri Nov 21 15:46:44 UTC 2008


   Author: janne
    Date: 2008-11-21 15:46:44 +0000 (Fri, 21 Nov 2008)
New Revision: 19143
  Changeset: http://cvs.mythtv.org/trac/changeset/19143

Added:

  trunk/mythplugins/mythphone/i18n/mythphone_fi.qm
  trunk/mythplugins/mythphone/i18n/mythphone_fi.ts

Modified:

  trunk/mythplugins/mytharchive/i18n/mytharchive_fi.qm
  trunk/mythplugins/mytharchive/i18n/mytharchive_fi.ts
  trunk/mythplugins/mythbrowser/i18n/mythbrowser_fi.qm
  trunk/mythplugins/mythbrowser/i18n/mythbrowser_fi.ts
  trunk/mythplugins/mythcontrols/i18n/mythcontrols_fi.qm
  trunk/mythplugins/mythcontrols/i18n/mythcontrols_fi.ts
  trunk/mythplugins/mythflix/i18n/mythflix_fi.qm
  trunk/mythplugins/mythflix/i18n/mythflix_fi.ts
  trunk/mythplugins/mythgallery/i18n/mythgallery_fi.qm
  trunk/mythplugins/mythgallery/i18n/mythgallery_fi.ts
  trunk/mythplugins/mythgame/i18n/mythgame_fi.qm
  trunk/mythplugins/mythgame/i18n/mythgame_fi.ts
  trunk/mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_fi.qm
  trunk/mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_fi.ts
  trunk/mythplugins/mythnews/i18n/mythnews_fi.qm
  trunk/mythplugins/mythnews/i18n/mythnews_fi.ts
  trunk/mythplugins/mythphone/i18n/translate.pro
  trunk/mythplugins/mythvideo/i18n/mythvideo_fi.qm
  trunk/mythplugins/mythvideo/i18n/mythvideo_fi.ts
  trunk/mythplugins/mythweather/i18n/mythweather_fi.qm
  trunk/mythplugins/mythweather/i18n/mythweather_fi.ts

Log:

finish translation update for mythplugins

by Reynaldo H. Verdejo Pinochet <reynaldo osp fi>
Closes #5891, #5894

More information about the mythtv-commits mailing list