[mythtv-commits] mythtv commit: r19065 by danielk

mythtv at cvs.mythtv.org mythtv at cvs.mythtv.org
Wed Nov 12 17:25:05 UTC 2008


      Author: danielk
        Date: 2008-11-12 17:25:05 +0000 (Wed, 12 Nov 2008)
New Revision: 19065
   Changeset: http://cvs.mythtv.org/trac/changeset/19065

Modified:

   trunk/mythtv/programs/mythfrontend/mythfrontend.pro
   trunk/mythtv/programs/mythfrontend/playbackbox.cpp

Log:

Finishes Qt4-ification of mythfrontend.
More information about the mythtv-commits mailing list