[mythtv-commits] mythtv commit: r19061 by danielk

mythtv at cvs.mythtv.org mythtv at cvs.mythtv.org
Wed Nov 12 16:30:30 UTC 2008


   Author: danielk
    Date: 2008-11-12 16:30:30 +0000 (Wed, 12 Nov 2008)
New Revision: 19061
  Changeset: http://cvs.mythtv.org/trac/changeset/19061

Modified:

  trunk/mythtv/programs/mythfilldatabase/channeldata.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythfilldatabase/filldata.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythfilldatabase/icondata.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythfilldatabase/mythfilldatabase.pro
  trunk/mythtv/programs/mythfilldatabase/xmltvparser.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythfilldatabase/xmltvparser.h

Log:

Partial port of mythfilldatabase to Qt4.
More information about the mythtv-commits mailing list