[mythtv-commits] Ticket #5544: sdlf, sldfk sd; fks dflsdk l; kfl; sdkfl; skdfgklsdfj gkdfjlkgjdfklgj k

MythTV mythtv at cvs.mythtv.org
Tue Jul 15 09:26:53 UTC 2008


#5544: sdlf, sldfk sd;fks dflsdk l;kfl;sdkfl;skdfgklsdfj gkdfjlkgjdfklgj k
-------------------------+--------------------------------------------------
 Reporter: rahul Singh |    Owner: ijr  
   Type: enhancement |   Status: new  
 Priority: major    |  Milestone: unknown
Component: mythtv    |   Version: 0.20  
 Severity: medium    |   Mlocked: 0   
-------------------------+--------------------------------------------------
 {{{

 }}}

-- 
Ticket URL: <http://svn.mythtv.org/trac/ticket/5544>
MythTV <http://www.mythtv.org/>
MythTV


More information about the mythtv-commits mailing list