[mythtv-commits] mythtv commit: r15691 - in trunk/mythplugins by nigel

mythtv at cvs.mythtv.org mythtv at cvs.mythtv.org
Thu Jan 31 00:12:08 UTC 2008


   Author: nigel
    Date: 2008-01-31 00:12:08 +0000 (Thu, 31 Jan 2008)
New Revision: 15691
  Changeset: http://cvs.mythtv.org/trac/changeset/15691

Added:

  trunk/mythplugins/mytharchive/i18n/mytharchive_cz.ts
  trunk/mythplugins/mythbrowser/i18n/mythbrowser_cz.qm
  trunk/mythplugins/mythbrowser/i18n/mythbrowser_cz.ts

Log:

Add Czech translations (Tomas Klimek - see #4005).

More information about the mythtv-commits mailing list