[mythtv-commits] mythtv commit: r16091 by xris

mythtv at cvs.mythtv.org mythtv at cvs.mythtv.org
Sun Feb 17 00:36:45 UTC 2008


      Author: xris
        Date: 2008-02-17 00:36:45 +0000 (Sun, 17 Feb 2008)
New Revision: 16091
   Changeset: http://cvs.mythtv.org/trac/changeset/16091

Modified:

   trunk/mythplugins/mythweb/includes/mythbackend.php

Log:

mythproto bump to correspond to the backend
More information about the mythtv-commits mailing list