[mythtv-commits] Ticket #5596: port libmyth to Qt4

MythTV mythtv at cvs.mythtv.org
Mon Aug 4 11:40:29 UTC 2008


#5596: port libmyth to Qt4
---------------------+------------------------------------------------------
 Reporter: danielk |    Owner: danielk
   Type: task   |   Status: new  
 Priority: minor  |  Milestone: 0.22  
Component: mythtv  |   Version: head  
 Severity: medium  |   Mlocked: 0   
---------------------+------------------------------------------------------


-- 
Ticket URL: <http://svn.mythtv.org/trac/ticket/5596>
MythTV <http://www.mythtv.org/>
MythTV


More information about the mythtv-commits mailing list