[mythtv-commits] mythtv commit: r12645 - in trunk/mythtv by janne

mythtv at cvs.mythtv.org mythtv at cvs.mythtv.org
Fri Jan 26 13:55:11 UTC 2007


   Author: janne
    Date: 2007-01-26 13:55:09 +0000 (Fri, 26 Jan 2007)
New Revision: 12645
  Changeset: http://cvs.mythtv.org/trac/changeset/12645

Added:

  trunk/mythtv/libs/libavcodec/armv4l/mpegvideo_armv5te.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/bytestream.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/dsicinav.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/dvdsubdec.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/eval.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/flashsvenc.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/gif.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/gifdec.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/h264dsp.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/h264enc.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/imc.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/imcdata.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/lzw.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/lzw.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/mpc.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/mpcdata.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/parser.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/ppc/types_altivec.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/ratecontrol.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/targa.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/tiertexseqv.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/tiff.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/vorbis_data.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/vorbis_enc.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/vorbis_enc_data.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/xvid_internal.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/zmbvenc.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/base64.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/base64.h
  trunk/mythtv/libs/libavformat/dsicin.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/flv.h
  trunk/mythtv/libs/libavformat/libnut.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/mpc.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/mtv.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/nut.h
  trunk/mythtv/libs/libavformat/nutdec.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/rtp_h264.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/rtp_h264.h
  trunk/mythtv/libs/libavformat/rtp_internal.h
  trunk/mythtv/libs/libavformat/tiertexseq.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/vocdec.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/vocenc.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/x11grab.c
  trunk/mythtv/libs/libavutil/aes.c
  trunk/mythtv/libs/libavutil/aes.h
  trunk/mythtv/libs/libavutil/aes128.c
  trunk/mythtv/libs/libavutil/aes128.h
  trunk/mythtv/libs/libavutil/intreadwrite.h
  trunk/mythtv/libs/libavutil/tree.c
  trunk/mythtv/libs/libavutil/tree.h

Removed:

  trunk/mythtv/libs/libavcodec/dvdsub.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/internal.h
  trunk/mythtv/libs/libavformat/barpainet.c

Modified:

  trunk/mythtv/configure
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/4xm.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/8bps.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/a52dec.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/aasc.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/ac3.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/ac3dec.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/ac3enc.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/ac3tab.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/adpcm.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/adx.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/alac.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/allcodecs.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/alpha/asm.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/alpha/dsputil_alpha.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/alpha/dsputil_alpha_asm.S
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/alpha/motion_est_alpha.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/alpha/motion_est_mvi_asm.S
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/alpha/mpegvideo_alpha.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/alpha/regdef.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/alpha/simple_idct_alpha.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/amr.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/apiexample.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/armv4l/dsputil_arm.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/armv4l/dsputil_arm_s.S
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/armv4l/dsputil_iwmmxt.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/armv4l/dsputil_iwmmxt_rnd.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/armv4l/mathops.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/armv4l/mpegvideo_arm.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/armv4l/mpegvideo_iwmmxt.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/armv4l/simple_idct_arm.S
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/armv4l/simple_idct_armv5te.S
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/asv1.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/audioconvert.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/audresample.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/avcodec.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/avs.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/beosthread.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/bfin/dsputil_bfin.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/bitstream.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/bitstream.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/bitstream_filter.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/bmp.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/cabac.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/cabac.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/cavs.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/cavsdata.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/cavsdsp.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/cinepak.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/cljr.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/cook.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/cookdata.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/cscd.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/cyuv.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/dct-test.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/dpcm.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/dsputil.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/dsputil.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/dtsdec.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/dv.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/dvbsub.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/dvbsubdec.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/dvdata.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/dvdsubenc.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/error_resilience.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/eval.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/faac.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/faad.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/faandct.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/faandct.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/fft-test.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/fft.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/ffv1.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/flac.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/flacenc.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/flashsv.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/flicvideo.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/fraps.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/g726.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/golomb.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/golomb.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/h261.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/h261data.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/h263.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/h263data.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/h263dec.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/h264.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/h264data.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/h264idct.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/huffyuv.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/i386/cavsdsp_mmx.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/i386/cputest.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/i386/dsputil_h264_template_mmx.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/i386/dsputil_mmx.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/i386/dsputil_mmx_avg.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/i386/dsputil_mmx_rnd.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/i386/fdct_mmx.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/i386/fft_3dn.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/i386/fft_3dn2.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/i386/fft_sse.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/i386/h264dsp_mmx.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/i386/idct_mmx.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/i386/idct_mmx_xvid.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/i386/mathops.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/i386/mmx.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/i386/motion_est_mmx.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/i386/mpegvideo_mmx.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/i386/mpegvideo_mmx_template.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/i386/simple_idct_mmx.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/i386/snowdsp_mmx.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/i386/vp3dsp_mmx.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/i386/vp3dsp_sse2.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/idcinvideo.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/imgconvert.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/imgconvert_template.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/imgresample.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/indeo2.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/indeo2data.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/indeo3.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/indeo3data.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/interplayvideo.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/jfdctfst.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/jfdctint.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/jpeg_ls.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/kmvc.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/lcl.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/liba52/resample.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/liba52/resample_c.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/liba52/resample_mmx.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/libavcodec.pro
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/libgsm.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/loco.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/lzo.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/lzo.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/mace.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/mathops.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/mdct.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/mdec.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/mjpeg.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/mlib/dsputil_mlib.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/mmvideo.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/motion_est.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/motion_est_template.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/motion_test.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/mp3lameaudio.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/mpeg12.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/mpeg12data.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/mpeg4data.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/mpegaudio.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/mpegaudio.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/mpegaudiodec.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/mpegaudiodectab.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/mpegaudiotab.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/mpegvideo.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/mpegvideo.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/msmpeg4.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/msmpeg4data.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/msrle.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/msvideo1.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/nuv.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/oggvorbis.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/opt.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/opt.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/os2thread.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/parser.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/pcm.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/png.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/pnm.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/ppc/dsputil_altivec.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/ppc/dsputil_altivec.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/ppc/dsputil_ppc.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/ppc/dsputil_ppc.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/ppc/fdct_altivec.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/ppc/fft_altivec.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/ppc/float_altivec.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/ppc/gcc_fixes.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/ppc/gmc_altivec.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/ppc/h264_altivec.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/ppc/h264_template_altivec.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/ppc/idct_altivec.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/ppc/mathops.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/ppc/mpegvideo_altivec.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/ppc/mpegvideo_ppc.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/ppc/snow_altivec.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/ppc/vc1dsp_altivec.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/ps2/dsputil_mmi.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/ps2/idct_mmi.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/ps2/mmi.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/ps2/mpegvideo_mmi.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/pthread.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/qdm2.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/qdm2data.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/qdrw.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/qpeg.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/qtrle.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/ra144.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/ra144.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/ra288.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/ra288.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/rangecoder.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/rangecoder.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/ratecontrol.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/raw.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/resample2.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/roqvideo.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/rpza.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/rtjpeg.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/rtjpeg.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/rv10.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/sh4/dsputil_align.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/sh4/dsputil_sh4.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/sh4/idct_sh4.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/sh4/qpel.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/shorten.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/simple_idct.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/simple_idct.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/smacker.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/smc.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/snow.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/snow.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/sonic.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/sp5x.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/sparc/dsputil_vis.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/sparc/vis.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/svq1.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/svq1_cb.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/svq1_vlc.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/svq3.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/swscale.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/truemotion1.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/truemotion1data.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/truemotion2.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/truespeech.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/truespeech_data.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/tscc.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/tta.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/ulti.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/ulti_cb.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/utils.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/vc1.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/vc1acdata.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/vc1data.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/vc1dsp.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/vcr1.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/vmdav.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/vmnc.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/vorbis.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/vorbis.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/vp3.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/vp3data.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/vp3dsp.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/vp5.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/vp56.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/vp56.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/vp56data.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/vp56data.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/vp5data.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/vp6.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/vp6data.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/vqavideo.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/w32thread.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/wavpack.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/wmadata.h
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/wmadec.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/wmv2.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/wnv1.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/ws-snd1.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/x264.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/xan.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/xl.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/xvid_rc.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/xvidff.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/xvmcvideo.c
  trunk/mythtv/libs/libavcodec/zmbv.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/4xm.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/adtsenc.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/aiff.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/allformats.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/allformats.h
  trunk/mythtv/libs/libavformat/amr.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/asf-enc.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/asf.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/asf.h
  trunk/mythtv/libs/libavformat/au.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/audio.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/avformat.h
  trunk/mythtv/libs/libavformat/avi.h
  trunk/mythtv/libs/libavformat/avidec.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/avienc.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/avio.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/avio.h
  trunk/mythtv/libs/libavformat/aviobuf.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/avisynth.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/avs.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/barpainet.h
  trunk/mythtv/libs/libavformat/beosaudio.cpp
  trunk/mythtv/libs/libavformat/crc.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/cutils.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/daud.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/dc1394.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/dv.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/dv.h
  trunk/mythtv/libs/libavformat/dv1394.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/dv1394.h
  trunk/mythtv/libs/libavformat/dvenc.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/electronicarts.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/ffm.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/file.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/flic.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/flvdec.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/flvenc.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/framehook.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/framehook.h
  trunk/mythtv/libs/libavformat/gif.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/gifdec.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/grab.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/grab_bktr.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/gxf.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/gxf.h
  trunk/mythtv/libs/libavformat/gxfenc.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/http.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/idcin.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/idroq.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/img2.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/ipmovie.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/isom.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/isom.h
  trunk/mythtv/libs/libavformat/jpeg.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/libavformat.pro
  trunk/mythtv/libs/libavformat/matroska.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/mm.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/mmf.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/mov.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/movenc.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/mp3.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/mpeg.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/mpegts.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/mpegts.h
  trunk/mythtv/libs/libavformat/mpegtsenc.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/mpjpeg.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/mxf.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/nsvdec.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/nut.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/nuv.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/ogg.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/ogg2.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/ogg2.h
  trunk/mythtv/libs/libavformat/oggparseflac.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/oggparsevorbis.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/os_support.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/os_support.h
  trunk/mythtv/libs/libavformat/png.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/pnm.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/psxstr.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/raw.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/riff.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/riff.h
  trunk/mythtv/libs/libavformat/rm.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/rtp.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/rtp.h
  trunk/mythtv/libs/libavformat/rtpproto.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/rtsp.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/rtsp.h
  trunk/mythtv/libs/libavformat/rtspcodes.h
  trunk/mythtv/libs/libavformat/segafilm.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/sgi.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/sierravmd.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/smacker.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/sol.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/swf.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/tcp.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/tta.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/udp.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/utils.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/v4l2.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/voc.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/voc.h
  trunk/mythtv/libs/libavformat/wav.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/wc3movie.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/westwood.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/wv.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/yuv.c
  trunk/mythtv/libs/libavformat/yuv4mpeg.c
  trunk/mythtv/libs/libavutil/adler32.h
  trunk/mythtv/libs/libavutil/avutil.h
  trunk/mythtv/libs/libavutil/bswap.h
  trunk/mythtv/libs/libavutil/common.h
  trunk/mythtv/libs/libavutil/crc.c
  trunk/mythtv/libs/libavutil/crc.h
  trunk/mythtv/libs/libavutil/fifo.c
  trunk/mythtv/libs/libavutil/integer.c
  trunk/mythtv/libs/libavutil/integer.h
  trunk/mythtv/libs/libavutil/internal.h
  trunk/mythtv/libs/libavutil/intfloat_readwrite.c
  trunk/mythtv/libs/libavutil/intfloat_readwrite.h
  trunk/mythtv/libs/libavutil/libavutil.pro
  trunk/mythtv/libs/libavutil/lls.c
  trunk/mythtv/libs/libavutil/lls.h
  trunk/mythtv/libs/libavutil/log.c
  trunk/mythtv/libs/libavutil/log.h
  trunk/mythtv/libs/libavutil/mathematics.c
  trunk/mythtv/libs/libavutil/mathematics.h
  trunk/mythtv/libs/libavutil/md5.c
  trunk/mythtv/libs/libavutil/md5.h
  trunk/mythtv/libs/libavutil/mem.c
  trunk/mythtv/libs/libavutil/rational.c
  trunk/mythtv/libs/libavutil/rational.h
  trunk/mythtv/libs/libavutil/softfloat.c
  trunk/mythtv/libs/libavutil/softfloat.h
  trunk/mythtv/libs/libavutil/x86_cpu.h
  trunk/mythtv/libs/libmythdvdnav/dvd_input.c
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/avformatdecoder.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/nuppeldecoder.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/nuppeldecoder.h

Log:

ffmpeg sync to 7671

CABAC optimisation, build system changes and again many header changes

Due to the build system changes rerunning configure is necessary
Please run make distclean before reporting any problems.

Fix inproper permanent AVInputFormat changes in AVFormatDecoder::CloseContext

More information about the mythtv-commits mailing list