[mythtv-commits] mythtv commit: r12490 by danielk

mythtv at cvs.mythtv.org mythtv at cvs.mythtv.org
Fri Jan 12 03:45:21 UTC 2007


      Author: danielk
        Date: 2007-01-12 03:45:21 +0000 (Fri, 12 Jan 2007)
New Revision: 12490
   Changeset: http://cvs.mythtv.org/trac/changeset/12490

Modified:

   trunk/mythtv/contrib/master_iconmap/master_iconmap.xml

Log:

Refs #2739. Refs #2590. Refs #2798. Rebuilds master_iconmap.xml
More information about the mythtv-commits mailing list