[mythtv-commits] Ticket #2422: mythtv-setup failure (not using XMLTV)

MythTV mythtv at cvs.mythtv.org
Tue Sep 19 08:20:49 UTC 2006


#2422: mythtv-setup failure (not using XMLTV)
--------------------------------+-------------------------------------------
 Reporter: mythtv at hdtv.net.nz |    Owner: stuartm
   Type: defect       |    Status: new  
 Priority: minor        |  Milestone: 0.21  
Component: mythtv       |   Version: head  
 Severity: medium       |  Resolution:     
--------------------------------+-------------------------------------------
Changes (by stuartm):

 * owner: ijr => stuartm
 * version: 0.20 => head
 * milestone: unknown => 0.21

-- 
Ticket URL: <http://cvs.mythtv.org/trac/ticket/2422#comment:1>
MythTV <http://www.mythtv.org/>
MythTV


More information about the mythtv-commits mailing list