[mythtv-commits] Ticket #1466: ISO IEC 6937 encoding support for DVB

MythTV mythtv at cvs.mythtv.org
Tue Mar 7 09:13:47 UTC 2006


#1466: ISO IEC 6937 encoding support for DVB
------------------------------------+---------------------------------------
 Reporter: jiri.svoboda at seznam.cz |    Owner: ijr
   Type: patch          |    Status: new
 Priority: minor          |  Milestone:   
Component: mythtv         |   Version:   
 Severity: medium         |  Resolution:   
------------------------------------+---------------------------------------
Changes (by anonymous):

 * component: dvb => mythtv
 * owner: danielk => ijr

-- 
Ticket URL: <http://svn.mythtv.org/trac/ticket/1466>
MythTV <http://www.mythtv.org/>
MythTV


More information about the mythtv-commits mailing list