[mythtv-commits] Ticket #1462: Mythweb-music sending m3u files

MythTV mythtv at cvs.mythtv.org
Mon Mar 6 09:03:29 UTC 2006


#1462: Mythweb-music sending m3u files
-------------------------------------+--------------------------------------
 Reporter: ille at nospam.ludd.ltu.se |    Owner: xris
   Type: enhancement       |    Status: new 
 Priority: minor          |  Milestone:   
Component: mythweb         |   Version:   
 Severity: medium          |  Resolution:   
-------------------------------------+--------------------------------------
-- 
Ticket URL: <http://svn.mythtv.org/trac/ticket/1462>
MythTV <http://www.mythtv.org/>
MythTV


More information about the mythtv-commits mailing list