[mythtv-commits] mythtv commit: r10289 - in branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb by xris

mythtv at cvs.mythtv.org mythtv at cvs.mythtv.org
Sat Jun 24 18:44:56 UTC 2006


   Author: xris
    Date: 2006-06-24 18:44:54 +0000 (Sat, 24 Jun 2006)
New Revision: 10289
  Changeset: http://cvs.mythtv.org/trac/changeset/10289

Modified:

  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/includes/channels.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/includes/config.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/includes/css.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/includes/db.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/includes/db_update.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/includes/errordisplay.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/includes/errors.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/includes/init.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/includes/mobile.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/includes/mouseovers.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/includes/mythbackend.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/includes/programs.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/includes/recording_schedules.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/includes/recordings.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/includes/session.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/includes/sorting.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/includes/translate.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/includes/utils.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/js/ajax.js
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/js/fancy.js
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/js/init.js
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/js/mouseovers.js
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/js/utils.js
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/js/visibility.js
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/_shared/lang/build_translation.pl
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/_shared/tmpl/_errors/db_access_denied.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/_shared/tmpl/_errors/db_vars_error.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/_shared/tmpl/_errors/no_modules.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/_shared/tmpl/_errors/site_down.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/_shared/tmpl/_errors/unknown_module.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/_shared/tmpl/wap/css.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/music/handler.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/music/tmpl/compact/music.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/music/tmpl/default/music.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/settings/channels.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/settings/keys.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/settings/mythweb.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/settings/session.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/settings/tmpl/compact/channels.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/settings/tmpl/compact/keys.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/settings/tmpl/compact/mythweb.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/settings/tmpl/compact/overview.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/settings/tmpl/compact/session.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/settings/tmpl/default/channels.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/settings/tmpl/default/keys.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/settings/tmpl/default/mythweb.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/settings/tmpl/default/overview.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/settings/tmpl/default/session.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/status/handler.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/status/tmpl/wml/status.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/tv/ajax.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/tv/canned_searches.conf.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/tv/channel.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/tv/detail.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/tv/list.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/tv/recorded.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/tv/schedules.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/tv/schedules_custom.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/tv/schedules_manual.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/tv/scheduling.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/tv/search.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/tv/searches.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/tv/tmpl/compact/channel.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/tv/tmpl/compact/detail.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/tv/tmpl/compact/list.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/tv/tmpl/compact/recorded.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/tv/tmpl/compact/schedules.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/tv/tmpl/compact/schedules_custom.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/tv/tmpl/compact/schedules_manual.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/tv/tmpl/compact/search.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/tv/tmpl/compact/searches.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/tv/tmpl/compact/upcoming.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/tv/tmpl/default/channel.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/tv/tmpl/default/detail.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/tv/tmpl/default/list.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/tv/tmpl/default/list_table.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/tv/tmpl/default/program_popups.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/tv/tmpl/default/recorded.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/tv/tmpl/default/schedules.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/tv/tmpl/default/schedules_custom.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/tv/tmpl/default/schedules_manual.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/tv/tmpl/default/search.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/tv/tmpl/default/searches.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/tv/tmpl/default/upcoming.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/tv/tmpl/wap/channel.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/tv/tmpl/wap/detail.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/tv/tmpl/wap/list.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/tv/tmpl/wap/recorded.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/tv/tmpl/wap/search.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/tv/tmpl/wap/upcoming.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/tv/tmpl/wml/channel.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/tv/tmpl/wml/detail.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/tv/tmpl/wml/list.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/tv/tmpl/wml/recorded.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/tv/tmpl/wml/search.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/tv/tmpl/wml/upcoming.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/tv/upcoming.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/video/edit.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/video/handler.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/video/tmpl/compact/video.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/video/tmpl/default/video.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/weather/tmpl/compact/weather.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/modules/weather/tmpl/default/weather.php
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/skins/default/backend_log.css
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/skins/default/header.css
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/skins/default/menus.css
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/skins/default/programming.css
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/skins/default/stats.css
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/skins/default/status.css
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/skins/default/style.css
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/skins/default/tv_detail.css
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/skins/default/tv_schedules.css
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/skins/default/tv_schedules_custom.css
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/skins/default/tv_schedules_manual.css
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/skins/default/tv_upcoming.css
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/skins/default/weather.css
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/skins/default/welcome.css
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/skins/errors.css
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/skins/grey/backend_log.css
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/skins/grey/header.css
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/skins/grey/menus.css
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/skins/grey/programming.css
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/skins/grey/stats.css
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/skins/grey/status.css
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/skins/grey/style.css
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/skins/grey/tv_detail.css
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/skins/grey/tv_schedules.css
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/skins/grey/tv_schedules_custom.css
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/skins/grey/tv_schedules_manual.css
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/skins/grey/tv_upcoming.css
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/skins/grey/weather.css
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/skins/grey/welcome.css
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/skins/wap/handheld.css
  branches/mythweb-ui/mythplugins/mythweb/skins/wap/style.css

Log:

fix some properties -- seems like some files were set as binary
More information about the mythtv-commits mailing list