[mythtv-commits] mythtv commit: r10265 - in trunk/mythtv by danielk

mythtv at cvs.mythtv.org mythtv at cvs.mythtv.org
Wed Jun 21 21:20:22 UTC 2006


   Author: danielk
    Date: 2006-06-21 21:20:20 +0000 (Wed, 21 Jun 2006)
New Revision: 10265
  Changeset: http://cvs.mythtv.org/trac/changeset/10265

Added:

  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/BasicUsageEnvironment/
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/BasicUsageEnvironment/BasicHashTable.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/BasicUsageEnvironment/BasicTaskScheduler.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/BasicUsageEnvironment/BasicTaskScheduler0.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/BasicUsageEnvironment/BasicUsageEnvironment.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/BasicUsageEnvironment/BasicUsageEnvironment0.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/BasicUsageEnvironment/COPYING
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/BasicUsageEnvironment/DelayQueue.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/BasicUsageEnvironment/include/
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/BasicUsageEnvironment/include/BasicHashTable.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/BasicUsageEnvironment/include/BasicUsageEnvironment.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/BasicUsageEnvironment/include/BasicUsageEnvironment0.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/BasicUsageEnvironment/include/BasicUsageEnvironment_version.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/BasicUsageEnvironment/include/DelayQueue.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/BasicUsageEnvironment/include/HandlerSet.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/COPYING
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/README
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/UsageEnvironment/
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/UsageEnvironment/COPYING
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/UsageEnvironment/HashTable.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/UsageEnvironment/UsageEnvironment.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/UsageEnvironment/include/
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/UsageEnvironment/include/Boolean.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/UsageEnvironment/include/HashTable.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/UsageEnvironment/include/UsageEnvironment.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/UsageEnvironment/include/UsageEnvironment_version.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/UsageEnvironment/include/strDup.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/UsageEnvironment/strDup.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/WindowsAudioInputDevice/
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/WindowsAudioInputDevice/WindowsAudioInputDevice.mak
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/WindowsAudioInputDevice/WindowsAudioInputDevice_common.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/WindowsAudioInputDevice/WindowsAudioInputDevice_common.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/WindowsAudioInputDevice/WindowsAudioInputDevice_mixer.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/WindowsAudioInputDevice/WindowsAudioInputDevice_mixer.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/WindowsAudioInputDevice/WindowsAudioInputDevice_noMixer.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/WindowsAudioInputDevice/WindowsAudioInputDevice_noMixer.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/WindowsAudioInputDevice/showAudioInputPorts.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/groupsock/
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/groupsock/COPYING
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/groupsock/GroupEId.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/groupsock/Groupsock.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/groupsock/GroupsockHelper.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/groupsock/IOHandlers.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/groupsock/NetAddress.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/groupsock/NetInterface.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/groupsock/include/
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/groupsock/include/GroupEId.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/groupsock/include/Groupsock.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/groupsock/include/GroupsockHelper.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/groupsock/include/IOHandlers.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/groupsock/include/NetAddress.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/groupsock/include/NetCommon.h
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/groupsock/include/NetInterface.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/groupsock/include/TunnelEncaps.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/groupsock/include/groupsock_version.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/groupsock/inet.c
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/libmythlivemedia.pro
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/AC3AudioRTPSink.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/AC3AudioRTPSource.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/AC3AudioStreamFramer.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/ADTSAudioFileServerMediaSubsession.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/ADTSAudioFileSource.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/AMRAudioFileServerMediaSubsession.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/AMRAudioFileSink.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/AMRAudioFileSource.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/AMRAudioRTPSink.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/AMRAudioRTPSource.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/AMRAudioSource.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/AVIFileSink.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/AudioInputDevice.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/AudioRTPSink.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/Base64.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/BasicUDPSink.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/BasicUDPSource.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/BitVector.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/BitVector.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/ByteStreamFileSource.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/ByteStreamMultiFileSource.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/COPYING
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/DarwinInjector.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/DeviceSource.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/DigestAuthentication.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/FileServerMediaSubsession.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/FileSink.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/FramedFileSource.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/FramedFilter.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/FramedSource.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/GSMAudioRTPSink.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/H261VideoRTPSource.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/H263plusVideoFileServerMediaSubsession.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/H263plusVideoRTPSink.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/H263plusVideoRTPSource.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/H263plusVideoStreamFramer.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/H263plusVideoStreamParser.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/H263plusVideoStreamParser.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/H264VideoRTPSource.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/HTTPSink.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/InputFile.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/JPEGVideoRTPSink.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/JPEGVideoRTPSource.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/JPEGVideoSource.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/MP3ADU.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/MP3ADURTPSink.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/MP3ADURTPSource.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/MP3ADUTranscoder.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/MP3ADUdescriptor.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/MP3ADUdescriptor.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/MP3ADUinterleaving.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/MP3AudioFileServerMediaSubsession.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/MP3FileSource.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/MP3HTTPSource.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/MP3Internals.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/MP3Internals.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/MP3InternalsHuffman.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/MP3InternalsHuffman.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/MP3InternalsHuffmanTable.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/MP3StreamState.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/MP3StreamState.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/MP3Transcoder.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/MPEG1or2AudioRTPSink.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/MPEG1or2AudioRTPSource.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/MPEG1or2AudioStreamFramer.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/MPEG1or2Demux.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/MPEG1or2DemuxedElementaryStream.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/MPEG1or2DemuxedServerMediaSubsession.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/MPEG1or2FileServerDemux.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/MPEG1or2VideoFileServerMediaSubsession.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/MPEG1or2VideoHTTPSink.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/MPEG1or2VideoRTPSink.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/MPEG1or2VideoRTPSource.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/MPEG1or2VideoStreamDiscreteFramer.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/MPEG1or2VideoStreamFramer.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/MPEG2TransportFileServerMediaSubsession.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/MPEG2TransportStreamFramer.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/MPEG2TransportStreamFromESSource.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/MPEG2TransportStreamFromPESSource.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/MPEG2TransportStreamMultiplexor.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/MPEG4ESVideoRTPSink.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/MPEG4ESVideoRTPSource.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/MPEG4GenericRTPSink.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/MPEG4GenericRTPSource.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/MPEG4LATMAudioRTPSink.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/MPEG4LATMAudioRTPSource.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/MPEG4VideoFileServerMediaSubsession.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/MPEG4VideoStreamDiscreteFramer.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/MPEG4VideoStreamFramer.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/MPEGVideoStreamFramer.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/MPEGVideoStreamParser.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/MPEGVideoStreamParser.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/Media.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/MediaSession.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/MediaSink.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/MediaSource.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/MultiFramedRTPSink.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/MultiFramedRTPSource.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/OnDemandServerMediaSubsession.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/OutputFile.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/PassiveServerMediaSubsession.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/PrioritizedRTPStreamSelector.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/QCELPAudioRTPSource.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/QuickTimeFileSink.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/QuickTimeGenericRTPSource.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/RTCP.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/RTPInterface.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/RTPSink.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/RTPSource.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/RTSPClient.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/RTSPCommon.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/RTSPServer.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/SIPClient.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/ServerMediaSession.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/SimpleRTPSink.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/SimpleRTPSource.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/StreamParser.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/StreamParser.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/VideoRTPSink.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/WAVAudioFileServerMediaSubsession.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/WAVAudioFileSource.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/AC3AudioRTPSink.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/AC3AudioRTPSource.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/AC3AudioStreamFramer.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/ADTSAudioFileServerMediaSubsession.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/ADTSAudioFileSource.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/AMRAudioFileServerMediaSubsession.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/AMRAudioFileSink.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/AMRAudioFileSource.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/AMRAudioRTPSink.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/AMRAudioRTPSource.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/AMRAudioSource.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/AVIFileSink.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/AudioInputDevice.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/AudioRTPSink.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/Base64.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/BasicUDPSink.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/BasicUDPSource.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/ByteStreamFileSource.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/ByteStreamMultiFileSource.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/DarwinInjector.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/DeviceSource.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/DigestAuthentication.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/FileServerMediaSubsession.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/FileSink.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/FramedFileSource.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/FramedFilter.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/FramedSource.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/GSMAudioRTPSink.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/H261VideoRTPSource.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/H263plusVideoFileServerMediaSubsession.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/H263plusVideoRTPSink.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/H263plusVideoRTPSource.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/H263plusVideoStreamFramer.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/H264VideoRTPSource.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/HTTPSink.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/InputFile.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/JPEGVideoRTPSink.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/JPEGVideoRTPSource.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/JPEGVideoSource.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/MP3ADU.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/MP3ADURTPSink.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/MP3ADURTPSource.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/MP3ADUTranscoder.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/MP3ADUinterleaving.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/MP3AudioFileServerMediaSubsession.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/MP3FileSource.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/MP3HTTPSource.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/MP3Transcoder.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/MPEG1or2AudioRTPSink.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/MPEG1or2AudioRTPSource.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/MPEG1or2AudioStreamFramer.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/MPEG1or2Demux.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/MPEG1or2DemuxedElementaryStream.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/MPEG1or2DemuxedServerMediaSubsession.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/MPEG1or2FileServerDemux.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/MPEG1or2VideoFileServerMediaSubsession.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/MPEG1or2VideoHTTPSink.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/MPEG1or2VideoRTPSink.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/MPEG1or2VideoRTPSource.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/MPEG1or2VideoStreamDiscreteFramer.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/MPEG1or2VideoStreamFramer.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/MPEG2TransportFileServerMediaSubsession.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/MPEG2TransportStreamFramer.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/MPEG2TransportStreamFromESSource.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/MPEG2TransportStreamFromPESSource.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/MPEG2TransportStreamMultiplexor.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/MPEG4ESVideoRTPSink.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/MPEG4ESVideoRTPSource.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/MPEG4GenericRTPSink.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/MPEG4GenericRTPSource.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/MPEG4LATMAudioRTPSink.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/MPEG4LATMAudioRTPSource.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/MPEG4VideoFileServerMediaSubsession.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/MPEG4VideoStreamDiscreteFramer.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/MPEG4VideoStreamFramer.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/MPEGVideoStreamFramer.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/Media.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/MediaSession.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/MediaSink.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/MediaSource.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/MultiFramedRTPSink.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/MultiFramedRTPSource.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/OnDemandServerMediaSubsession.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/OutputFile.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/PassiveServerMediaSubsession.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/PrioritizedRTPStreamSelector.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/QCELPAudioRTPSource.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/QuickTimeFileSink.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/QuickTimeGenericRTPSource.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/RTCP.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/RTPInterface.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/RTPSink.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/RTPSource.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/RTSPClient.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/RTSPCommon.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/RTSPServer.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/SIPClient.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/ServerMediaSession.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/SimpleRTPSink.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/SimpleRTPSource.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/VideoRTPSink.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/WAVAudioFileServerMediaSubsession.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/WAVAudioFileSource.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/liveMedia.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/liveMedia_version.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/include/uLawAudioFilter.hh
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/our_md5.c
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/our_md5.h
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/our_md5hl.c
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/rtcp_from_spec.c
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/rtcp_from_spec.h
  trunk/mythtv/libs/libmythlivemedia/liveMedia/uLawAudioFilter.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/freeboxchannel.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/freeboxchannel.h
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/freeboxchannelfetcher.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/freeboxchannelfetcher.h
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/freeboxchannelinfo.h
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/freeboxmediasink.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/freeboxmediasink.h
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/freeboxrecorder.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/freeboxrecorder.h

Modified:

  trunk/mythtv/configure
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/cardutil.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/dbcheck.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/libmythtv.pro
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/tv_rec.cpp
  trunk/mythtv/libs/libmythtv/videosource.cpp
  trunk/mythtv/libs/libs.pro
  trunk/mythtv/programs/programs-libs.pro

Log:

Refs 1704. Closes #1980. Adds support for basic FreeBox recorder.

This isn't quite complete yet. There is no signal monitor nor channel scanner.

But this should work with manually inserted channels so long as they never go off-air and there are never any network problems.


More information about the mythtv-commits mailing list